LANGS ERKJENNELSENS GRENSELAND
Hvilket bilde gir vitenskapen oss av tilværelsen?


Langs Erkjennelsens Grenseland er en omfattende og tverrfaglig analyse av det som foreligger fra naturens side. Prosjektet hadde to hensikter: For det første å "gå opp" forskningsfronten for i store trekk å se hva vi mennesker vet, eller tror vi vet, om naturen og oss selv: For å få en oversikt over hva (natur-)vitenskapen mener å ha funnet ut på følgende fem hovedfelter: Den materielle verden fra makrokosmos til mikorcosmos - Livets opprinnelse og utvikling - Menneskets psyke og bevissthet - Menneskekroppen, som den mest avanserte biologiske "maskin" - De såkalte paranormale fenomen, hvor det også foregår forskning.

Det er en forunderlig og utrolig mangfoldig virkelighet som utfolder seg for den som på denne måten vandrer langs erkjennelsens grenseland; fra det minste til det største, fra livløshet til liv og fra materielt til subtilt. Forskningsfronten er ikke entydig, den er preget av ulike oppfatninger og teorier. Det forekommer også at noe av det man tok for gitt, måtte revurderes og erstattes med nye oppfatninger. Likevel vet man nå utrolig mye. Men man har ingen anelse om hvor mye man ikke vet.

Like interessant er det å se alt dette i sammenheng for, om mulig, å forstå helheten noe bedre. Virkeligheten er jo ikke faginndelt. På grunnlag av observerte fenomen foretar forfatteren resonnementer som leseren selv kan følge. Denne prosessen har avdekket overraskende tverrforbindelser mellom mange av fagområdene og lar oss ane tilstedeværelsen av en større og udelt helhet.

Denne boken (ISBN 82-443-0010-8) på ca. 360 sider er publisert av Aquarius Forlag as, Oslo. Den kan kjøpres i bokhandelen fra medio des. 1998 for kr. 280,-Langs Erkjennesens Grenseland er lagt ut på Internet i sin helhet

  FORORD      
1 INNLEDNING
Bakgrunn og hensikt - Analysemetodikk - Om erkjennelsens grenseland
    15
2 UNIVERSET - VÅR MATERIELLE VERDEN
Fakta om mikrokosmos - Fakta om makrokosmos - Meninger om universets usynlige stoff - Spesielle fenomen i "mellomkosmos" - "Fakta" som angår hele den materielle verden - De grunnleggende teoriene - Teorier om universets alder, hvordan det har oppstått og utviklet seg
     26
3 LIVETS MANGFOLDIGHET - SLIK VI KJENNER DET NÅ Mikroorganismer og livets byggestener - Formering og arv - Utvalgte fenomen fra nåværende livsformer - Spesielle sanseorganer - Dyrs psyke - Hva med planter? - Fotosyntesen - Styringsprinsipper og andre gjennomgående prinsipper      87
4 MENNESKE - HVEM ER DU?
Normale og uvanlige psykiske fenomen - Bevisstheten - Hypotese om psyken og bevisstheten - Klipp fra andre teorier - Hjernens oppbygning og funksjon - Samspillet mellom psyken og hjernen
    118 
5 MENNESKEKROPPEN
Kroppens organisasjon og funksjon - Aktiv og passiv risikosikring i kroppen - Arv og fosterets utvikling - Spesielle kroppslige fenomen - Samspillet mellom psyken og kroppen
     173
6 PARANORMALE FENOMEN
Paranormale info-fenomen som oppleves passivt - Å bli gjort noe med, hendelser - Paranormale fenomen som utføres aktivt - De paranormale fenomenene sett i sammenheng - Utkast til modell
     204
7 MENNESKET SETT I SAMMENHENG  
Tilbakeblikk - Analyse og resultat - Test av oppdatert modell
     246
8 LIVETS OPPRINNELSE OG UTVIKLING
Informasjon - Hvordan har livet på Jorden oppstått? - Hvordan har livet utviklet seg? - Nytt lys på hvordan livet kan ha oppstått? - Skisse av en modell for livets tilblivelse og utvikling
     263
9 DE FUNDAMENTALE SPØRSMÅL
"Nye" tverrfaglige fenomen - Hvilket bilde sitter vi, stort sett, igjen med? - Bevissthet og informasjon - Livet - Dimensjonene i tilværelsen - De små hensiktsmessigheter - Hva er genuint opprinnelig? - Hvordan kan det som er, være blitt slik? - Videre utvikling eller ved veis ende? - Hva sier andre, tverrfaglige teorier?
     308
10 HVORDAN PASSER ET SLIKT VERDENSBILDE INN I VÅR TID?
Svakheter ved gjeldende oppfatninger - Eventuelle behov for oppdateringer
     367
  Tillegg: Ord og begrep innen parapsykologien      


Til LEG - Forord  Til LEG - Kapittel 1 

Til hovedsiden