Tillegg

ORD OG BEGREP INNEN PARAPSYKOLOGIEN

Absent healing Healing uten nærkontakt, men med en avstand mellom healer og pasient

Apparisjon Betegnelse for at noe kommer til syne i jordiske omgivelser, eller mer presist: Fellesbetegnelse for sanseinntrykk av levende eller døde mennesker, dyr, gjenstander, landskap mv. som det ikke kan påvises noen fysisk årsak til. Spesielle former for apparisjoner er: Dupliserende hallusinasjoner, forventningshallusinasjoner eller vardøger, reprisehallusinasjoner, synkverving, direkte stemme, gjenferd, dobbeltgjenger, ut-av-kroppen fenomen og apparisjon under søvn.I en snevrere betydning brukes apparisjon om sanseinntrykk av levende mennesker som befinner seg et helt annet sted (= engangshallusinasjon).

Astrallegeme Finstofflig legeme som bevisstheten og psyken er ikledd ved ut-av-kroppen tilstander, også kalt f-kroppen.

Astralprojeksjon Synliggjort ut-av-kroppen fenomen

Astral reise Opplevelse av reise til andre steder på Jorden i en ut-av- kroppen tilstand.

Automatisk skrift Foreligger når hånden til en medial person skriver noe som vedkommende bevisst ikke har kjennskap til, hverken mens det blir skrevet eller ut fra hukommelsen etterpå. Se indre diktat.

Bevissthetsutferd Foreligger når menneskets bevissthet forlater den materielle kroppen (m-kroppen) i et ikke-materielt, dvs finstofflig legeme, (f-kroppen) ved ut-av-kroppen fenomen.

Borddans Foreligger når et tre-benet bord under nærmere bestemte forutsetninger vipper om de to ad paranormal vei og banker med det tredje benet, og formidler informasjon på denne måten.

Dematerialisering Se materialisering.

Direkte stemme Spesiell form for apparisjon.

Dobbeltgjenger "Utsending" med begrenset bevissthet som under visse betingelser kan forlate den materielle kroppen og bli synlig for andre mennesker på helt andre steder. Den oppfattes da som "originalen", inntil den eventuelt løser seg opp og forsvinner. Mens dette pågår, er "originalen" våken og ved tilsynelatende full bevissthet. Se også Ut-av-kroppen fenomen.

Drøm, sanndrøm En drøm som inneholder sann informasjon fra fortiden eller om fremtiden som den drømmende ikke hadde kjennskap til på vanlig måte.

Dupliserende hallusinasjon En hallusinasjon av en hendelse som opptrer enten før eller
etter den virkelige hendelsen.

Dødsvisjon Spesiell form for apparisjon, hvor en (nylig) avdød (eller døende) person, eller et bilde, film el.l. av vedkommende, kommer til syne, særlig overfor klarsynte personer; eventuelt meddeler apparisjonen noe.

Engangshallusinasjon Realistiske syner av levende mennesker som bevislig befinner seg et annet sted. Antagelig ikke noe selvstendig fenomen. Se dupliserende hallusinasjon, tankeprojeksjon, dobbeltgjenger, astralprojeksjon.

Englepleie Ifølge opplysninger fra noen klarsynte personer kan finstofflige vesener foreta behandling av syke mennesker.

Forventningshallusinasjon (Vardøger) Foreligger når man forventer at noe skal skje og så opplever at det først skjer som en hallusinasjon, mens den virkelige opplevelsen, som forløper likt, skjer kort tid etter. Det som tilsynelatende kan være en forventningshallusinasjon, kan være et vardøger.

Fornsyn Synsinntrykk (evt. sanseinntrykk) fra fortiden mottatt av (Retrokognisjon) personer med paranormale sanser. Vi skiller mellom vanlig fornsyn, psykisk arkeologi, psykometrisk fornsyn, minne om tidligere liv og fornhørsel i halvtrance.

Fornsyn, vanlig Den klarsynte kan se hendelser som har foregått tidligere på samme sted, eller fortiden til en person (kan være det samme som psykometrisk fornsyn).

Fremsyn Evnen til å forutsi hendelser eller fremtidige tilstander som (Prekognisjon) ingen har kjennskap til, og som ikke beror på sannsynlige prognoser. Vi skiller mellom: vanlig fremsyn, psykometrisk fremsyn, eksperimentelt fremsyn. (Profeti kan være betegnelsen på et utsagn om en fremtidig og uavvendelig hendelse mens fremsyn beskriver en fremtid som under visse forutsetninger kan modifiseres.)

Gjenferd Mer eller mindre skarp apparisjon av en avdød person, som synes å ha tilknytning til et begrenset, geografisk område.

Habituering Det at vi venner oss til kjente lyder, slik at vi ikke lenger legger merke til dem.

Hallusinasjon En apparisjon, fortrinnsvis en syns-apparisjon(?). Det som vanligvis kalles hallusinasjon kan være både et synsbedrag og syn av noe helt reelt paranormalt av midlertidig varighet.

Healing Paranormal behandlingsform hvor en person med helbredende "krefter" i hendene lar disse tilflyte pasienten.

Hypnose Foreligger når et menneske overtar styringen av psykiske (og fysiske) funksjoner til et annet menneske, som ikke er klar over hva som skjer.

Hypnotisk aldersregresjon Den hypnotiserte settes tilbake til bestemte tidspunkter i fortiden, ofte ti-år tilbake, hvor hendelser som forlengst er glemt, gjenoppleves.

Hypnotisk hallusinasjon Hallusinasjon frembragt i hypnotisk tilstand.

Indre diktat Diktat etter en indre stemme som er så sterk at den oppfattes som klart atskilt fra egen tanke. Se også automatisk skrift.

Katalepsi Foreligger når en hypnotisør gjennom hypnose får en person til å bli så stiv at kroppen kan legges som en frittbærende bjelke fra hælene til hodet.

Klarsyn Formidler visuelle inntrykk til den klarsynte av hendelser eller tilstander som eksisterer nå, men som kan være langt borte. (Egentlig klarsansning).

Klarsyntfenomen Klarsyn, fornsyn og fremsyn er klarsynfenomen med bilder fra vår tilværelse som mennesker.

Krysskorrespondanse Foreligger når notater fra forskjellige skrivemedier (eventuelt på forskjellige steder på Jorden) må settes sammen for å gi en tekst med mening.

Levitasjon Foreligger når gjenstander eller en person svever fritt i rommet uten å være understøttet på normal måte.

Materialisasjon Foreligger når en gjenstand plutselig er til stede der det tidligere ikke var noen slik gjenstand, slik at den må være kommet dit ad paranormal vei. Dematerialisering er navnet på den motsatte prosessen, hvor en gjenstand forsvinner ad paranormal vei.

Materialisasjonsmedium Avgir "stoff" fra kroppen til bruk ved materialisasjoner.

Nær-døden opplevelser Paranormale opplevelser tilsynelatende i tilknytning til en persons død.

Passiv bevissthetsutferd Bevisstheten forlater kroppen midlertidig (i et finstofflig legeme) uten å ha villet det.

Past live therapy Hypnotisk aldersregresjon angivelig til tidligere liv. Bevisstgjøringen av skjulte erindringer fra slike tidligere liv skal føre til lindring av visse psykiske problemer i nåværende liv.

Poltergeistfenomen Foreligger når bankelyder oppstår og/eller gjenstander flyttes eller knuses på paranormal måte.

Posthypnotisk suggesjon Foreligger når den hypnotiserte, etter hypnosen, utfører et oppdrag som ble gitt under hypnosen.

Pre-eksistens Forestillingen om at man lever som finstofflig vesen i en annen verden før man fødes, dvs blir inkarnert i et foster her på Jorden.

Projiserende klarsyn Antagelig en form for psykometri. En klarsynt person ser under visse forutsetninger det tredimensjonale fargebildet av en person eller gjenstand foran seg.

Psykisk arkologi Vanlig eller psykometrisk fornsyn anvendt i arkeologien.

Psykokinese Foreligger når en person kan påvirke materien målbart med mentale evner.

Psykometri Gjenstander o.l. forteller psykometrikeren, ved berøring, gjenstandens historie i form av en paranormal opplevelse eller en sekvens av syn av hendelser gjenstanden har vært igjennom.

Reinkarnasjon Forestillingen om at man har levd på jorden tidligere, og at man eventuelt vil leve her påny. Se også pre-eksistens.

Reprisehallusinasjon En hallusinasjon av en hendelse som opptrer etter den virkelige hendelsen eller situasjonen.

Retrokognisjon Se fornsyn.

Røntgenklarsyn Foreligger når den klarsynte eksempelvis ser en svulst inne i kroppen på en pasient som kan være langt borte, eller ser en vannåre dypt nede i jorden.

Synkverving Synliggjort egen tanke (= tankeprojeksjon)

Tankelesning Klarsyn av tanker

Tankeprojeksjon Synliggjort egen tanke, eventuelt et bilde av den som sender tankeprojeksjonen.

Telepati Mottak av informasjon og/eller følelser ad paranormal vei fra et (tankeoverføring) annet menneske, som eventuelt kan opptre bevisst som sender, uten apparisjon, men eventuelt i kombinasjon med klarsyn. Vi skiller mellom vanlig telepati og ekspeimentell telepati.

Teleportasjon Foreligger når en gjenstand ad paranormal veg forflyttes, at den plutselig befinner seg et annet sted enn den var tidligere.

Trance Midlertidig bevissthetstilstand hvor personen blir mer eller mindre bevisstløs (dyptrance - halvtrance) og kan få/vise forskjellige paranormale evner. Slike personer kalles medier.

Transcendental nær-døden opplevelse Nær-døden opplevelse finner (delvis) sted i ikke-jordiske omgivelser.

Transcendental reise Opplevelse av reise til hinsidige verdener i en ut-av-kroppen tilstand eller "under søvnens frigjørelse".

Ut-av-kroppen fenomen Foreligger når bevisstheten og psyken, ikledd et finstofflig legeme (f-kroppen), forlater den materielle kroppen (m- kroppen), som ligger tilsynelatende livløs tilbake. Dette er det ekte, eller egentlige ut-av-kroppen fenomen. Hvis f-kroppen er synliggjort, brukes betegnelsen astralprojeksjon. Se også dobbeltgjenger.

Utvidet bevissthet Foreligger når uvanlig informasjon mottas gjennom uvanlige kanaler til bevisstheten.

Vardøger Telepatisk fremkalt hørselshallusinasjon. Se også forventnigshallusinasjon.

Visjon Et omfattende syn fra det som oppleves som hinsidige verdener uten følelse av selv å reise dit. Se også transcendental reise.

Visjonært klarsyn Klarsyn hvor sanseinntrykkene ikke stammer fra vår tilværelse. Egentlig visjonær klarsansning. Se også astrale reiser.

Ånd: Ordet ånd er unngått i denne boken. Det er et begrep som brukes om så mange forskjellige ting, at det ikke kan brukes i noenlunde klar kommunikasjon. Nedenfor bringer vi et utvalg av brukte betydninger. Ut fra det kan man få et bedre begrep om sammenhenger mellom begrepene i teksten og åndsbegrepet. Ånd synes å kunne bety: bevissthet - det som foregår i bevisstheten, resp. bevissthetstilstander - finstofflig legeme - f-menneske - intensjon og bruk av virkemidler.


* * *

 

KILDEHENVISNINGER

1 Alispach, Walter. Wo ligt Ihr Talent? Helioda-Verlag, Zuerich 1953.
2 Andersen, Lis. Min rejse til Sai Baba. Borgen 1983.
3 Andreassen, Britt. Hender som helbreder. Grøndahl 1984.
4 Arnborg, Mimi. Livet det dyrebare. Strubes Forlag 1982.
5 Arnborg, Mimi. At dø er at leve. Strubes 1977.
6 Assagioli, Roberto. The Act of Will. The Viking Press. New York 1973.
7 Bateson, Gregory. Mind and Nature. Fontana Paperbacks. London 1980.
8 Blumhardt, J. Christoph. Blumhardts Kampf. Goldene Worte. Stuttgart- Sillenbuch. Syvende    opplag, ukjent årstall.
9 Borbely, Alexander. Secrets of Sleep. Basic Books, Inc., Publishers. New York 1986.
10 Bohm, David. Helhed og den indfoldede orden. ASK, Århus 1986.

11 Bohm, David and Peat, David F. Science, Order and Creativity.
     Bantam Books, New York 1987.
12 Bohm, David. Undgå overophedning. Artikkel i Nyt Aspekt nr. 1.1990.
13 Bose, J. C. The Nervous Mechanism of Plants. Longmans, Green & Co., London 1926.
14 Bose, J. C. "Awareness in Plants" i "Consciousness and Reality: The Human Pivot", red.      Charles Muses og Arthur M. Young, Outerbridge & Lazard, Inc., New York, 1972.
15 Braconnier, Helga. Mitt liv med det ukendte. Strubes 1973.
16 Brown, Beth. "ESP with Plants and Animals: A Collection of True Stories that Glow with the      Power of Extrasensory Perception", Essandess Special Edition. New York, 1971.
17 Brudal, Lisbeth F. Psykiske kriser i et nytt perspektiv. Tano 1989.
18 Buchela. Ich aber sage euch. Droemer Knaur (München) 1983.
19 Burang, Theodor. Tibetische Heilkunde. Origo, Zuerich 1957.
20 Capra, Fritjof. Vendepunktet. Dreyer 1986.

22 Coulter, Harris L. Homoeopathic Science & Modern Medicine.
     North Atlantic Books, Berkeley, California 1980.
23 Dammann, Erik. Bak rom og tid. Dreyer 1987.
24 Duncan, George. Physics in the Life Sciences.
     Blackwell Scientific Publications. Oxford, London 1990.
25 Dwyer J. M. Kroppen i krig. Dreyer 1989.
26 Elgarøy, Ø. og Hauge, Ø. Det forunderlige univers. Universitetesforl. 1983.
27 Engelstad, Vibeke. Menneskeriket. Aschehoug 1973.
28 Eysenck, Hans M. Menneskesinnets gåter. Tiden 1982.
29 Gauquelin, Michel. The Cosmic Clocks, Paladin Frogmore, St. Albans 1973.
30 Gamow, George. Die Geburt des Alls. Hanns Reich. Muenchen 1959.

31 Gilling, Dick og Brightwell, Robin. Menneskehjernen. Tanum-Norli 1983.
32 Gleason, Gene. Søster Annie. Ansgar 1985
33 Goerwitz, Ad. L. Wer war Emanuel Swedenborg? Swedenborg-Verlag, Zürich.
34 Hartmann, Otto Julius. Geheimnisse von jenseits der Schwelle. Kienreich Graz 1956
35 Hawking, Stephen W. Univers uten grenser. Cappelen 1988.
36 Hovedkomiteen for norsk forskning. Forskning og etisk ansvar. Oslo 1981.
37 Hoyle, Fred. Det intelligente univers. Gyldendal 1984.
38 Ilstad, Steinar. Generell psykologi. Tapir 1986.
39 Iversen, Tor-Henning (red.). Cellen. Universitetsforlaget 1978.
40 Jayakar, Pupul. Krishnamurti. Harper & Row, San Francisco 1986.

42 Jerlang, Espen (red.), Utviklingspsykologiske teorier. Gyldendal 1987.
43 Johansson, Sture. Resan til ljuset. Larson 1974.
44 Jung, C. G. Bewusstes und Unbewusstes. Fischer, Frankfurt 1957.
45 Krishnamurti, J. og Bohm, D. The Ending of Time. Victor Gollancz. London 1985.
46 Leakey, Richard E. Mennesket blir til. Universitetsforlaget 1981.
47 LeShan, Lawrence. Kämpa för livet. En bok om känslomaessiga orsaker til canser
     Liber Foerlag, Stockholm 1979.
48 Luukanen, Rauni-Leena. Det finnes ingen død. Grøndal 1983
49 Lærum, O. D. Kroppsrytmene og lyset. Alma Mater 1988.
50 Lærum, O. D. Mennesket og biorytmene. Universitetsforlaget 1982.

52 MacManaway, Bruce. Healing. Dreyer 1984.
53 Manning, Mathew. Åndene. Delfi 1979
54 Murphet, Howard. Sai Baba. Fischer 1971
55 Nicholas, John M. Images, Perception and Knowledge.
     D. Reidel Publ. Comp. Dordrecht-Holland 1974.
56 Olausson, Ingrid. Meditasjon, magi eller terapi? Cappelen 1976
57 Olerud, Randi. Flamme til liv. Dreyer 1979.
58 Olsen, Peder. Helbredelse ved bønn. Vårt Lands Forlag 1981.
59 Ornstein, Robert E. To sider av bevisstheten. Dreyer Perspektiv nr. 63. Oslo 1980.
60 Peck, M. Scott. På spor av ditt skjulte jeg. Dreyer 1987.

62 Piccardi, Giorgio. The Chemical Basis of Medical Climatology.
Charles C. Thomas, Springfield III., 1962.
64 Parmann, Øistein. Marcello Haugen. Cappelen 1974
65 Passian, Rudolf. Abenteuer PSI. G. E. Schroeder 1979
66 Passian, Rudolf. Abschied ohne Wiederkehr.
G. E. Schroeder (Flensburg) 1979.
67 Pylkkaenen, Paavo (ed.). The Search for Meaning. Crusible, Wellingborough, England 1989.
68 Sabom, Michael B. Nær døden-opplevelser. Dreyer 1982.
69 Sagan, Carl. Paradistes drager. Aschehoug 1980.
70 Sandal Lal Gosh. "Mejda". The Family and the early life of Paramanhansa Yogananda.      Self-realization Fellowship, California 1980.

72 Schielderup, Harald. Det skjulte menneske. Cappelen 1984
73 Schjelderup, Vilhelm. Legekunsten på nye veier. J.W. Cappelens forlag 1974.
74 Schjelderup, Vilhelm. Elektromagnetismen og livet. Dreyer 1987
76 Sheldrake, Rupert. A New Science of Life. J.P. Tarcher, Inc. Los Angeles, USA. 1981.
77 Skjervold, Harald. Genetikk. Gyldendal 1986.
78 Snell, Joe. Der Dienst der Engel. Turm Verlag, 712 Bietingheim 1960
79 Steiner, Rudolf. Wie erlangt man Erkenntnisse der hoeheren Welten?
     Freies Geistesleben, Stuttgart 1961.
80 Steiner, Rudolf. Theosofie. Freies Geistesleben, Stuttgart 1962.

82 Tart, Charles T. Altered States of Consciousness. John Wiley & Sons, Inc. New York 1969.
83 Tompkins, P. og Bird, Chr. Planternes hemmelige liv. Thaning & Appels, DK 1986.
84 Vander, Arthur J., Sherman, James H., Luciano, Dorothy, S.:
     Human Physiology, The Mechanisms of Body Function.
     Mc Graw-Hill International Editions. New York 95.
85 Wambach, Helen. Livet før livet. Dreyer 1979.
86 Weiner, Jonathan. De neste hundre årene. J.W. Cappelens forlag1990.
87 Wilder-Smith, A. E. Naturvitenskap uten evolusjon. Luter Forlag 1982
88 Winfree, A. T. The Timing of Biological Clocks. Scientific Am. Library, 19. New York. 1987
89 Yogananda, Paramanhansa. Autobiographie eines Yogi.
     O. W. Barth-Verlag. Weilheim/OBB 1967.

 

Ved oppdateringene 1995/97 gjør jeg dessuten oppmerksom på disse bøkene:

Amant, Jean. A Fundamental Investgation into the Theory of Relativity.
Academica, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia 1991
Atkindson R.L. Introduction to Psychology N.Y. Harcovert Brace(?) 1993
Attenborough, David. Life on Earth: A Natural History. Collins, London 1979
Baldwin, W. Regression Therapy. (Se Network No 54, s. 64.
Barnett, S. A. Instinct and Intelligence. Behaviour of Animals and Man.
Englewood Cliffs. N.J. Prentic-Hell 1971
Bateson, Gregory. Steps to av Ecology of Mind. N.Y. Ballantine 1990
Benor, Daniel J. Healing Research - Volume 1. Helix Editions Ltd. UK, 1993
     ISBN 1-898271- 21-6
Bjerketvedt, D. og Pedersen, A. Grunnleggende Biologi- og Miljølære. Landbruksforlaget 1993
Blackmore, Susan. Dying to Live. Grafton 1993. ISBN 0-586 09212-9 1994?
Blake Lukas, W. Regression Therapy, A Handbook for Professionals. 1994?
Deep Forest Press: Crest Park, CA 92326 USA.
Bock, G.R. and Marsh, J. (eds.) Experimental and Theoretical Studies of
Consciousness. John Wiley & Sons, Inc. New York 1993
Bohm, David and Hiley, B.J. The Undevided Universe. Routledge. London 1993
Braud, W. and Schlitz, M. Consciousness Interactions with Remote Biological
Systems. Anomalous Intentionally Effects. Subtle Energies 1991
Bressani, T. Del Giudice, E. and Preparata, G. (eds.) The Science of Cold Fusion.
Proceedings of the Second Annual Conference on Cold Fusion.
Bologna, Italia. Italian Physical Society 1991
Brinkley, Dannon, with Perry, Paul. Saved by the Light. Piatkus 1994 ISBN 0-7499-1404-1
Brodal, Per. Menneskets anatomi og fysiologi. Tano 1990
Brodal, Per. Sentralnervesystemet, dets bygning og funksjon. Tano 1995
Broughton, Richard, Ph.D. Parapcychology: The Controversial Science.
Ballantine Books, New York 1991
Bunkan, Berit Heir. Muskelspenninger, respirasjon og kroppsbilde. Universitetforlaget 1992
Byrd, R. C. Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a
coronary care population, Southern Med J, 1988, 81(7), 826-829
Clarke, J.J. Jung and Eastern Thought: A Dialogue With the Orient. Routledge 1994
Coren, S. and Girgus, J.S. Seeing is Deceiving: The Psychology of
Visual Illusions. Lawrence Erlbaum. Hillsdale, NJ. 1978 Cremo, Michael A. and Thompson, Richard L. Forbidden Archeology: The Hidden
History of the Human Race. Bhaktivedanta Institute, San Diego, USA. 1993
Dam Pedersen, Lene. 1+1=1? : Om enæggede tvillingers psykologi. Gyldendal (DK) 1988
Deamer, David W. and Fleischaker, Gail R. Origins of Life: The Central Consepts.
Jones and Barlett Publishers. Boston 1994
Dennett, Daniel C. Consciousness Explained. Viking ISBN 0-7139-9037-6 1992
Dietrichs, Espen og Gjerstad, Leif. Vår fantastiske hjerne. Universitetsforlaget 1995
Dittrich, A. Internationale Studien über veraenderte Wachbewusstseinszustaende Zürich 1982
Drewes, Athena A. and Drucker, Sally Ann. Parapsychological Research with
Children. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, Inc. 1991
Dossey, Larry. Healing Words: The Power of Prayer and The Practice
of Medicine. Harper San Francisco, CA 1993
Elgmork, Kåre. Aper - mennesker, slektskap og utvikling. Universitetsforlaget 1994
Experimental and Theoretical Studies of Consciousness. John Wiley & Sons Ltd. 1993
Fenwick, Peter and Elizabeth. The Truth in the Light. Headline, 1995  ISBN 0-7472-1186-8
Fraser, Gordon, Lillestøl, Egil og Sellevåg, Inge. Ferden mot det uendelige.
     Grøndahl Dreyer 1995
Frey, Allan (ed.) On the Nature of Electromagnetic Field Interactions with
Biological Systems. Boca Raton, FL: CRC Press, Inc. 1994
Freltofte, Susanne og Pedersen, Viggo. Hjernen på begynnerstadiet. Borgen 1994
Gauld, A. Mediumship and Survival: A century of Investigations.
     Routledge & Kegan Paul. London 1982
Goodwin, Brian. The Evolution of Complexity. Weidenfeld & Nicolson. London 1994?
Goswami, Amit. The Self-Aware Universe:
     How Consciousness Creates the World. Simon & Schuster 1993
Griffin, Donald. Animal Minds, (mange eksempler). University of Chicago Press 1992
Griffin, Donald. Animal Thinking. Harvard University Press 1984
Hamberger, Lars og Nilsson, Lennart. Et barn blir til. Otava. Helsinki 1990
Hamlyn, D. W. The Psychology of perception. Routledge & Kegan Paul. London 1979
Harre, Rom. Laws of Nature. Duckworth. ISBN 0 7156 2464 4
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Åndenes fenomenologi. Pax 1994
Herbert, Nick. Elemental Mind. Penguin Books USA, Inc. New York 1993
Hines, T. Pseudoscience and the Paranormal. Prometheus Books. Buffalo, New York 1988
Ho, Mae-Wan. The Rainbow and the Worm: The Physics of Organisms.
     River Edge, NJ: World Scientific Publishing Co. 1993
Hocking, M.G. Exploring the Subconsciousness Using New Technology. 1993
Obt. from author at The Royal School of Mines, Prince Consort Rd. London
Hokland, Bjørn M. Klinisk kjemi og fysiologi. Universitetsforlaget 1994
Holmberg, Olle. Den usannsynlige virkeligheten. Hilt & Hansteen 1991
Hope, Murry. Time: The Ultimate Energy, An Exploration of the Scientific,
Psychological and Metaphysical Aspects of Time. Element Books, 1991
Håkonsen, Kjell Magne. Psykologi. Universitetsforlaget 1994
Imich, Alexander (ed.) Incredible Tales of the Paranormal: Documented
Accounts of Poltergeist, Levitations, Phantoms and other Phenomena.
     New York: Bramble Books 1995
Inglis, B. The Hidden Power. Jonathan Cape. London 1986
Irwin, H. An Introduction to Parapsychology. (2nd ed.) McFarland and Co 1994
Kane, B., Millary, J. and Brown, D. (eds.) Silver Threads: 25 Years of
     Parapsychology Research. Westport, CT: Praeger Publishers 1993
Karstenbaum, R. Is There Life After Death? Prion, London 1995
Kauffman, Stuart. The Origins of Order: Self-Organisation and Selection
     in Evolution. Oxford University Press 1993
Krippner, S. (Ed.) Advances in Parapsychological Research (Volmes 1-6).
New York: Plenum Press (1977,78,82); London: McFarland (1984, 87, 91)
Laszlo, Ervin. The Unified Cosmos, A Unified Science of Matter, Life & Mind.
     ISBN 0-86315-172-8 Floris Books 1993
Kaszlo, Ervin. The Interconnected Univerce 1995
Laigaard, Jens. Pyramideenergi, en kritisk undersøkelse. Borgen 1987
Lind, Hans (red.). Bogen om dyrepsykologi. Politikken, Kjøbenhavn 1977
Mukhopadhyay, Asok Kumar. The Dynamic Web of Supracortical Consciousness.
     Zeenat Printers. New Delhi, India 1987
Mullin, Tom (ed.) The Nature of Chaos. ISBN 0 19 853990 8. Oxford 1993
Oteri, L. (Ed.) Quantum Physics and Parapsychology. Proceedings of an
     International Conference. Parapsychology Foundation. New York 1975
Patterson, Doris. The Man with Nine Lives: A Search of Evidence of Reincarnation.
     Virginia Beach, VA: A.R.E. Press 1994
Popp, F.A., Li, K.H. and Gu, Q. (eds.) Recent Advances in Biophoton
     Research and Its Applications. London: World Scientific Publishing Co. 1992
Reader, John. Livets opprinnelse: De første 3,5 milliarder år. Cappelen 1988
Ricardo, C. Ainslie. The Psychology of Twinship. University of Nebraska Press 1985
Ring, K. Life at Death. A Scientific Investigation of the Near-Death Experience.
     Coward, McCann & Geoghegan. New York 1980
Rubik, Beverly (ed.). The Interrelationship between Mind and Matter.
     Center for Frontier Sciences.Temple University, Ritter Hall 003-00,
     13th & Montgomery Streets Philadelphia, PA 19122 1994?
Saude, Trygve. Øyets anatomi og fysiologi. Tell, Asker 1993
Scott, Thomas G. The Anatomy of Awareness. Roseland Press 1994
Searle, John R. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press, 1992
Seip, Martin. Propedentisk pediatri: Vekt, utvikling, ernæring. Tano 1992
Sheldrake, R. Seven Experiments that Could Change the World. Fourth Estate 1994
Simonsen, H. B. Hestens atferd: Sprog og vaner hos hester og p. Holte: Skarv. 1 1985
Smullyan, Raymond M. Gödel´s Incompleteness Theorems. New York,
     NY: Oxford University Press, Inc. 1992
Sosa, E. and Tooley, M. (eds.) Causation. Oxford University Press 1993
Stapp, Henry P. Mind, Matter and Quantum Mechanics. Berlin: Sringer-Verlag, 1993
Stenger, Victor J. Physics and Psychics: The Search For a World Beyond the
     Senses. Buffalo, NY: Prometheus Books. 1990
Sugarman, Ellen. Warning: The Electricity Around Yoy May Be Hazardous
     to Your Health. New York, NY: Simon and Schuster, Inc. 1992
Torgersen, Anne Mari. Doktoravhandl. Genetic and Environmental Influence on
     Temperamental Behaviour. Universitetet i Bergen 1991
Turner, J.-R. et al. Prebirth memory therapy. Kindred Spirit 1993
Van Flandern, Tom. Dark Matter, Missing Planets and New Comets.
     Berkeley, CA: North Atlantic Books. 1993
Wassermann, Gerhard. Shadow Matter and Psychic Phenomena. Mandrake 1993
     ISBN 1 869928 32 6
Watson, Lyall. Det overnaturlige. Mortensen 1974/ 1991
White, John (ed.) What is Enlightenment? Exploring the Goal og the
     Spiritual Path. New York: Paragon House 1995
Wolff, Milo. Explaining th Physics of the Unknown Universe.
     Manhattan Beach, CA: Technotran Press 1990
Wolinsky, Stephen. Quantum Consciousness. Norfolk, CT. Bramble Books 1993Young, Arthur M. Mathematics, Physics and Reality. Portland, Oregon:
     Robert Briggs Associates 1990
Østlyngen, Emil. Psykologisk tvillingforskning og dens problemer. Gyldendal 1946


 Til LEG - Innhold

 Til hovedside
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no