6 PARANORMALE FENOMEN

Doktrinenes sammenbrudd er ikke en katastrofe; det er en mulighet.
                                                                  Alfred North Whitehead


6.1 Innledning

De paranormale fenomenene utgjør et noe spesielt område, og det på flere måter. Her mangler en omforenet terminologi. Forskning foreligger bare på enkelte delområder. Og det finnes ikke et noenlunde "ryddig" erkjennelsens grenseland. Derfor eksisterer en del uenighet om hvilke typer fenomen som er ekte og hva som er illusjon. Vi må derfor behandle stoffet noe annerledes enn i de tidligere kapitlene.

De viktigste kjente paranormale fenomenene som påstås å eksistere, er systematisert og beskrevet nedenfor. Det er fenomenenes kjerne som er beskrevet i knappe ordelag uten å ta stilling til deres ekthet i første omgang. For å gjøre teksten mer forståelig er disse tekstene supplert med ett eller flere eksempler, som vil belyse og konkretisere fenomenene. Eksemplene skal derimot ikke tjene som "bevis" for fenomenets ekthet eller som begrunnelse for at fenomenet er "godtatt" som ekte. De vil heller ikke alltid kunne belyse alle sider ved et fenomen.

Blant de beskrevne fenomen er altså noen funnet å være så godt underbygget at de her er godtatt som reelle. Inntil bedre informasjon skulle tilsi noe annet, går vi altså ut fra at det dreier seg om faktiske fenomen. Disse er merket med (*). De øvrige er merket med (*?) for å signalisere at det er uvisst om fenomenet er reelt eller ei. Forfatteren har "godtatt" fenomen som reelle når en eller flere av de følgende forutsetningene er oppfylt. Selvbiografier skrevet av personer med spesielle egenskaper, er tillagt liten vekt.:

- Litteraturen beskriver forsøksresultater fra seriøse eksperimenter.
- Egen gjentatt observasjon
- Litteraturen inneholder et større antall godt dokumenterte tilfeller.

Store deler av den parapsykologiske litteraturen er brukt til å argumentere med potensielle skeptikere blant leserne. Vi mener at det foreløpig er argumentert nok, og at det er grunn til å gå videre: Det foreligger nå så mange opplysninger om enkelte fenomen at de må regnes som reelle. Når disse fenomenene er lokalisert og merket med en (*), blir så spørsmålet: Hva er det egentlig som skjer, og hvordan kan fenomenet forklares? Å drøfte dette er hovedtemaet i dette avsnittet ved siden av presentasjonen av fenomenene i systematisert form. I noen tilfeller blir forklaringene sammenholdt med de forklaringer som personer med spesielle egenskaper selv har gitt, (64).

På et så fremmed og lite utforsket område som parapsykologien er det ikke mulig, eller ønskelig, å komme frem til bastante konklusjoner. Som nevnt søker ikke boken å overbevise noen om noe. Den ønsker å føre leseren med på en oppdagerferd i et ukjent og spennende land, et land som i tillegg kan være av stor betydning for den mening den enkelte finner med og i livet. På den annen side må altså en forklaring eksistere på de reelle parapsykologiske fenomen, som på alle andre reelle fenomen. Forklaringer på paranormale fenomen kan ikke forventes å bli funnet innefor våre "normale" områder, dvs. de områder som er utforsket og i noen grad kjente, også ut fra vår vanlige erfaringsbakgrunn. Vi må altså i utgangspunktet være klar over at fenomenene kan finne sted innenfor rammebetingelser og i samsvar med naturlover som vi idag ikke kjenner. Drøftelsene er naturlig nok preget av det.

At noe er akseptert av vitenskapen og av opinionen, er selvsagt ikke avgjørende for om noe eksisterer eller ikke. Jorden var rund, også da man trodde den var flat. Skal man utforske det ukjente, må man være åpen for å lære nye ting og akseptere den eneste originale læremesteren som finnes, nemlig det som eksisterer. Bare det kan fortelle oss hvordan virkeligheten er, hvis vi åpner oss for denne læremesteren, ydmykt og uten fordommer. Som det vil fremgå av teksten nedenfor, eksisterer mange hull i vår viten, og det gjenstår store forskningsoppgaver som teksten i noen grad vil peke på. Tekstene nedenfor som behandler de paranormale fenomen, vil stort sett være bygget opp etter denne modellen:

- Generell beskrivelse av hva det dreier seg om, eventuelle definisjoner.
- Kort beskrivelse av typer fenomen som er behandlet under avsnittet.
- Nærmere beskrivelse av de enkelte fenomen, eventuelt med litteraturhenvisninger.
- Eksempel som konkretiserer fenomenet.
- Drøftelse av mulige forklaringer pr. type fenomen.

Sålangt mulig er kjente (norske og internasjonale) betegnelser på fenomenene benyttet. Men noen av disse betegnelsene er lite hensiktsmessige og presise. Det er åpenbart ugunstig at navnet på fenomenene eller hele begrepsapparatet inneholder elementer av en eller annen forklaring på fenomenet! Det kan lett føre til feil assosiasjoner og feiltolkninger. (Konf. begrepet forventningshallusinasjon, som kanskje ikke har noe med forventning å gjøre.) Navnet på et fenomen bør bare knyttes til karakteristiske egenskaper ved selve fenomenet og ikke til dets mulige forklaring. For å bidra til et klarere og bedre strukturert begrepsapparat, er nye betegnelser innfør enkelte steder. I Tillegget finnes en liste med de viktigste begrepene. Den detaljerte systematikken fremgår av innholdsfortegnelsen.

 6.2 Paranormale informasjonsfenomen som oppleves    passivt

6.2.1 Info-fenomen som oppleves med vanlige sanser
Da det i alle fenomenene i dette avsnittet er tale om mottak av paranormal informasjon gjennom de vanlige (syns-)sansene, kan disse fenomenene - apparisjoner - oppleves av vanlige mennesker uten paranormale evner. Dette medfører også at flere personer kan oppleve det samme apparisjonsfenomenet samtidig.

En apparisjon er et sanseinntrykk som det ikke kan påvises noen fysisk årsak til. Sanseinntrykket kommer inn i de vanlige, jordiske omgivelser. Man ser, hører, lukter, smaker eller føler "noe" som ikke er til stede på vanlig måte. Svært ofte opplever man dette inntrykket like klart og tydelig som andre inntrykk, selv om fenomenet plutselig kan forsvinne uten å etterlate seg fysiske spor. Apparisjonen er ikke alltid statisk, men kan bevege seg. Visse typer apparisjoner av personer kan snakke (72.316) og utføre handlinger som sågar kan etterlate seg fysiske spor.

Dette "noe" kan være skikkelser av mange slag som kan imitere (eller være?) både døde og levende mennesker. Også døde dyr kan bli sett (og hørt) som apparisjon (72.310). Denne typen apparisjoner opptrer som om de har en mening med å vise seg. Men dette "noe" kan også være hele hallusinatoriske landskap med mennesker i virksomhet.


Dupliserende hallusinasjoner

En såkalt forventningshallusinsjon er en dupliserende hallusinasjon. Den forelig-ger "ofte" når man forventer at noe skal skje og så opplever man at det man forventer, først skjer som en hallusinasjon, mens den virkelige opplevelsen, som forløper akkurat likt, skjer kort tid etterpå (*), (48.45). Men fenomenet synes også å kunne opptre når forventningen ikke er knyttet til et kjent tidspunkt, men heller til et tidsrom som kanskje kan strekke seg over flere timer, eller når det ikke foreligger noen forventning i det hele tatt.

Hallusinasjonen kan altså komme før den virkelige hendelsen. Men det kan også være omvendt; at man ser, eller opplever, i "reprise" noe som har skjedd en gang i fortiden (*). Også denne hallusinasjonen er dupliserende. Og hallusinasjonen kommer altså her etter den virkelige hendelsen, (72.311). Disse hallusinasjonene kalles reprisehallusinasjoner. Det ser ut til at reprisen fortrinnsvis (eller alltid?) skjer på det stedet hendelsen virkelig fant sted. Det samme synes å gjelde forventningshallusinasjonen. Logikken i dette synes å utelukke muligheten for en hallusinasjon samtidig med den virkelige hendelsen. Og slike eksempler er da heller ikke kjent for forfatteren. Reprisehallusinasjonen kan oppleves slik at den som ser, er vitne til fenomenet (*). Men det kan også oppleves slik at den som ser, på en måte går inn i hallusinasjonen som i en annen fysisk verden (*).

Flere personer kan ha den samme, (eller omtrent den samme?), syns- og/eller hørselshallusinasjonen samtidig (*). Det synes å gjelde både forventnings- og reprisehallusinasjoner. Ikke bare mennesker kan ha hallusinasjoner. Mange beretninger tyder på at også dyr, og da særlig hunder (*?) kan ha dupliserende hallusinasjoner, (72.207, 213). Hvis det er tilfelle, er det vanskelig å si om det skjer gjennom deres vanlige, skarpe sanser, eller om dyr også kan motta inntrykk gjennom paranormale sanser.

Eksempel på reprisehallusinasjon: To personer ser ut av vinduet i hver sin etasje i et hus uten å vite om hverandre. De blir vitne til en og samme reprisehallusinasjon i landskapet lenger borte: Den kjente utsikten er borte, selv om landskapsformasjonene er de samme. I stedet ligger noen bondegårder på høyden vis a vis. De ser ut slik gårdene var for mange hundre år siden. Mennesker og dyr beveger seg omkring husene. De to personene finner etterpå ut at de har sett det samme. Senere utgravinger har vist tuftene av husene på gårdene. Husene og dørene var slik plassert som beskrevet på grunnlag av hallusinasjonen og ikke slik arkeologene trodde.

I dette eksemplet følte personene seg som vitner til hallusinasjonen. I andre eksempler "materialiseres" hallusinasjonen så sterkt at "hallusiantene" går inn i den. Det blir som ubevisst å gå ut av vår verden her og nå, og tre inn i den verden som eksisterte der og da. Som nevnt synes stedet å være det samme. Det er altså her tale om en spesiell bevissthetstilstand. Reprisehallusinasjoner er svært interessante fenomen, særlig der en hel scene fra fortiden, med landskap, hus og mennesker, er blitt sett samtidig av flere personer, og særlig hvis de ikke har hatt kontakt med hverandre under hendelsen, og det de har sett kan kontrolleres.

Hvordan kan et slikt fenomen forklares? Man kan kanskje i utgangspunktet tenke seg at impulsen til fenomenet og fenomenets innhold stammer fra iakttagernes ubevisste psyke. At fenomenet opptrer, er en gåte i seg selv. Men at det skulle opptre samtidig i to personers bevissthet på (omtrent?) samme måte, synes bare mulig med en form for koordinering. Et annet spørsmål gjelder hallusinasjonens innhold. Ut fra denne hypotesen skulle innholdet være til stede og bli hentet frem på samme måte og samtidig fra begge personers ubevisste psyke. En annen mulighet kunne være at en persons ubevisste psyke frembringer hallusinasjonen og overfører den telepatisk til den, eller de andre. Men hvordan kan en person uten (kjente) paranormale evner frembringe noe så eksepsjonelt, og hvorfor? Og hvordan kan den ukjente sannhetsgehalten i hallusinasjonen forklares ut fra denne hypotesen?

Mye tyder på at reprisehallusinasjonen er et objektivt fenomen. Det forhold at hallusinasjonen viser en situasjon på samme sted fra en tidligere tid, tyder på at fenomenet er stedsbundet. Det kan vanskelig forenes med en sterk binding til innholdet i personers ubevisste psyke. Det at personen(e) kan gå inn i hallusinasjonen peker i samme retning. (Vi ser da bort fra at "hallusiantene" kan ha en tilknytning til det reprisehallusinasjonen viser fra et eventuelt tidligere liv.)

Men denne hypotesen har også vidtgående konsekvenser. Den forutsetter at, i det minste enkelte fenomen, registreres og oppbevares ett eller annet sted på en slik måte at hendelsen kan kjøres som en romlig film flere hundre år etter. Denne romlige filmen kan dessuten bli så materiell enkelte ganger at nåtidens menneske kan bevege seg inn i den som om det var vår vanlige materielle verden. Hva eller hvem setter igang en slik registrering? Registreres alt som skjer? Hvordan skjer det? Hva eller hvem setter igang en slik "kinoforestilling"? Spørsmålene melder seg i kø. Konf. avsnitt 6.2.3, hvor disse registreringene som vi har kalt "livets film" er drøftet.

Kan en reprisehallusinasjon forklares som noe annet enn en relativ materialisasjon av denne "livets film"(?). Med relativ materialisasjon menes at livets film blir synliggjort for personer som vanligvis ikke har paranormale egenskaper. Synliggjørelsen synes å kunne forklares på en av to måter: Ved (1) at personene (som har reprisehallusinasjonen) i en gitt situasjon og av en eller annen grunn får paranormale egenskaper av begrenset varighet. Eller (2) at "livets film" av en eller annen grunn midlertidig materialiseres såpass på et gitt sted at den blir synlig for vanlige øyne. I så fall måtte den kunne fotograferes. Men det er ikke kjent at det er gjort.

Samtidig synes reprisehallusinasjonen å kunne sørge for, eller innebære, at synet av nåværende forhold eller omgivelser forsvinner, slik at den som opplever dette, på en måte kan tre ut av den nåværende virkeligheten og inn i en annen. Dette forhold synes ikke å favorisere noen av de to forklaringsmulighetene. Men hvor kommer energien fra, som vel inngår i fenomenet, og hva med utvalget av sted og tid?

 

6.2.2 Informasjonsfenomen som oppleves i drøm
Det fortelles om en rik variasjon av paranormale fenomen som er opplevd i drøm eller i sovende tilstand, eventuelt i narkose. Noen av disse er opplevd av vanlige mennesker, andre av personer med paranormale evner. Hvilke fenomen det stort sett dreier seg om, fremgår av følgende:


Sanndrømthet

Som betegnelsen sier, dreier det seg her om drømmer eller opplevelser under søvn, som viser seg å være eller å bli sanne. Drømmen kan gjelde forhold i nåtid, den nære eller fjernere fortid (34.16; 5.26; 15.14, 54), som på det tidpunkt drømmen fant sted ikke var kjent for den som drømte (*?). Men det kan også gjelde hendelser i fremtiden, som viser seg å holde stikk, og det uten noen form for påvirkning fra den eller dem som kjenner drømmen (*) (48.71). Slike drømmer kan også inneholde advarsler som kan avverge ulykker (*).

Eksempel på sanndrømthet om fremtiden: "En drøm jeg hadde for et halvt år siden, reddet livet mitt." Sist sommer hadde han som drømte, sett et vinterlandskap i en drøm. "Far ba meg gå i banken. Jeg løp bort til bussholdeplassen og ble påkjørt av en liten, lys bil." Drømmen ble glemt i løpet av det halvår som gikk. "Den følgende vinteren var jeg hjemme, og far ba meg gå i banken. Da fikk jeg en fornemmelse av at jeg hadde hørt han si dette før. Men drømmen husket jeg ikke. Da jeg nærmet meg bussholdeplassen, hørte jeg bussen starte fra det foregående stoppestedet og la på sprang." I det samme øyeblikk, forteller mannen, husket han hvordan han ble påkjørt av en bil i drømmen. Han stanset, og i det samme kom en lys personbil susende forbi like foran ham." (48.71).

Hvordan kan sanndrømthet forklares? Utgangspunktet er at en person i en drøm kan få informasjon om en ukjent hendelse fra fortiden eller fremtiden, en informasjon som viser seg å stemme. Forutsetningen er at drømmen ikke gir uttrykk for noe som man lett kunne forutsi eller tenke seg.

En mulig forklaring som også vil kunne forklare fortidsdrømmen, er følgende: Fenomenet synes å innebære at fremtiden, i det minste delvis, er kjent på forhånd. Antar man at en slags "livets film" foreligger også for fremtiden, med en beskrivelse av det som angår liv og død, og eventuelt andre viktige hendinger, vil sanndrømthet kunne forklares ved at personens ubevisste psyke før eller under drømmen får anledning til å "lese" i denne "livets film". Av og til synes beskrivelsen å bli virkelig-het; av og til synes den å kunne å tjene som en advarsel som kan medføre at livet forløper noe annerledes enn det som var beskrevet i "livets film".


Dødsvisjon med sant budskap i drøm

En sovende person kan ha en dødsvisjon i drømme som viser seg å stemme overens med vedkommendes død (*). Den avdøde som viser seg, kan ha et buskap, som siden viser seg å bli sant (*), (15.54). Budskapet kan også være et råd, som viser seg å være godt (*), (66.25).

Eksempel: "Noen tid efter kørte min mand og jeg i bil til Zeveaar i Holland. Den første nat vi var der, drømte jeg at jeg stod og talte med en forlængst afdød bekent, advokat Sven Ekedal. Glad og venligt siger han til sidst: - Forresten, i nat eller i morgen venter vi Nils Ryding. Så kommer han over til os. ... Da vi kom tilbage til Sverige nogle dage senere og så aviserne igennem, som havde hobet sig op mens vi var borte, fandt vi dødsannoncen. Dommer Rydings død var indtruffet nøjagtigt på det tidspunkt, som hans døde ven havde opgivet i min drøm." (15.54).

Hva er det som skjer ved dødsvisjoner med sant budskap? En mulighet er at den som drømmer, har slik informasjon at det er mulig ubevisst å kombinere seg frem til budskapets innhold. I de tilfellene budskapet gjelder et dødsfall, vil det heller ikke være unaturlig at hjernen lot en felles, avdød bekjent bringe budskapet i drømmen. Når budskapet i drømmen er et godt råd basert på kunnskap som ingen levende person kan ha kjennskap til på vanlig måte, må derimot forklaringen være en annen. På den andre enden av skalaen av mulige forklaringer kan man ta drømmen boksta-velig og si at det er den avdøde vennens "sjel" som viser seg i drømmen. Vennen har fra sin posisjon i det hinsidige mulighet for å se "livets film", og kan derfor meddele det intet menneske kunne vite på forhånd.

 


6.2.3 Informasjonsfenomen som oppleves vha. paranormale sanser

I denne gruppen (ESP-fenomen) finner vi en rekke klarsynfenomen og klarsansningsfenomen, slik som telepati og indre diktat. Fenomenene kan oppleves av personer med paranormale sanser, og av og til av "vanlige" mennesker, som av en eller annen grunn opplever paranormal sansning som et enkeltstående tilfelle. Ved at informasjonen enkelte ganger er tilgjengelig både ad normal og paranormal vei, kan den i visse tilfeller kontrolleres.

Det er ikke alltid lett å si hvor passivt dette mottaket av informasjon er i det enkelte tilfellet. Men mange ganger synes klarsynet å oppstå på den måten at den klarsynte mobiliserer en slags beredskap, kobler klarsynet inn (og ut) (64.222), men forholder seg for øvrig passiv når den paranormale informasjonen eller sanseinntrykkene kommer. Under betegnelsen klarsyn/klarsansning finnes de fenomen hvor den klarsynte ser nå-tilstander ad paranormal vei. Ser den klarsynte tilstander fra fortiden, snakker vi om fornsyn. Viser klarsynet fremtidige tilstander, brukes betegnelsen fremsyn. Klarsyn, fornsyn og fremsyn er alle klarsynfenomen med bilder fra vår menneskelige tilværelse. Stammer bildene eller sanseinntrykkene ikke fra vår tilværelse, snakker vi om visjoner, med undergrupper som dødsvisjoner og visjonært klarsyn.


Klarsyn/klarsansning

Klarsyn formidler visuelle inntrykk til den klarsynte av hendelser eller tilstander som eksisterer nå. Og det på steder på Jorden som kan være nær den klarsynte eller langt borte (*). Den klarsynte behøver ikke å ha besøkt eller sett det aktuelle stedet, der det er tale om å se fysiske steder (*). Egentlig dreier fenomenet seg om klarsansning, hvor synet synes å spille en dominerende rolle. (23.185).

En kan skille mellom flere typer klarsyn, slik som vanlig klarsyn, som foreligger når den klarsynte ser og finner bortkomne ting, dyr eller mennesker (*). En annen type kan kalles røntgenklarsyn som foreligger når den klarsynte eksempelvis ser en svulst inne i kroppen på en pasient som kan være langt borte og som den klarsynte aldri har sett (*), eller en vannåre dypt nede i jorden (*?). Projiserende klarsyn foreligger når den klarsynte ser for seg et bilde av noe eller noen som har en spesiell tilknytning til en person (eller situasjon?) den klarsynte har kontakt med (*).

Det finnes forskjellige typer vanlig klarsyn/klarhørsel: Den klarsynte ser (og eventuelt beskriver) det som skjer eller foreligger på et sted langt bortenfor synsranden i det samme øyeblikket det skjer (*). Det er da nærliggende å skille mellom de to tilfellene hvor det er og ikke er en levende "sender", hvis det i det hele er tale om å sende. For fenomenet synes å fungere både når det klarsette objektet er en person, et dyr eller en gjenstand. (72.224, 230, 234, 320; 66.22; 15.83; 78.40; 54.171, 194; 64.74).

Eksempel på vanlig klarsyn: "Forleden dag var der en herre som traff Haugen rent tilfeldig på et hotell og spurte ham om sin kones helbred. Hun hadde vært syk da han dro hjemmefra. - Det kan da ikke feile Deres frue noe, sa Haugen, for så vidt jeg ser er hun ute i haven og arbeider. Dette mente mannen var feilaktig og telefonerte hjem. Haugen hadde nok hatt rett, fruen var i haven." (64.55).

Hva er det som skjer under klarsynet? Den klarsynte er altså ved full bevissthet, og ser på en måte inn i to verdener; de naturlige omgivelsene, som ser ut til å blekne noe når den klarsynte også ser inn i et (levende bilde av?) et annet utsnitt av vår naturlige verden, et utsnitt som ligger bortenfor synsranden.

Ved klarsyn uten sender i form av et levende menneske eller dyr (*) kan man tenke seg 2 informasjonskilder. Det forutsettes da at den klarsynte heller ikke er i kontakt med en person som har kjennskap til "fasit". Ja, det forutsettes at en slik person overhode ikke finnes. Den ene informasjonskilden er den fysiske virkelighe-ten den klarsynte forventes å se, og som han også ser klarsynt. Den andre er "livets film".

I det første tilfellet, hvor den fysiske virkeligheten er informasjonskilden, synes to forklaringer mulig: (1.1) Den klarsynte "strekker" seg og titter "over synsranden", finner på en eller annen måte veien og henter bildet av den fysiske situasjonen, slik den er i øyeblikket, og slik intet levende menneske kjenner til. (F.eks. å finne bortkomne dyr og gjenstander). Dette synes å forutsette ett av følgende tilfeller: at den klarsynte sender ut en "speider", som kan være (a) den klarsyntes (såkalte) tankeprojeksjon eller (b), den klarsyntes utsendte (såkalte) dobbeltgjenger. Det kan ikke være den klarsyntes (såkalte) astrallegeme på ut-av-kroppen vandring, da den klarsynte beholder sin bevissthet.

Etter mulighet (1.2) kommer bildet på en eller annen måte til den klarsynte, som innstiller seg på å ta imot (innenfor en sektor av mulig informasjon). Vi regner da ikke med (a) at det er usynlige vesener som sørger for denne transporten av informasjon, men (b) et automatisk virkende "system". Det er imidlertid et spørsmål om våre vanlige begreper om avstand og rom strekker til for å forstå et slikt system.

Det er vanskelig her (1.2 b) å tenke seg noe annet enn et slags "speil", som "ser" alt og reflekterer alt i alle retninger. Vi kaller det "livets speil". Dette kan tenkes å virke slik at alt som skjer og "speiles", samtidig blir registrert i "livets film" mens det skjer, og at "livets film" er tilgjengelig overalt for dem som har evnen til å se, i det minste deler av denne filmen. Man kan tenke seg et slags holografisk prinsipp som innebærer at helheten er representert i hvert utsnitt, og at hvert utsnitt representerer helheten. (I vår satelitt-alder kan man også tenke seg et slags "satelitt-teppe", som har satelittens egenskaper ikke bare i ett punkt, men i hvert punkt. Disse "satelitt-egenskapene" ville da bestå i at signaler mottas fra alle punkter og sendes til alle punkter. Av dette fremgår at vi egentlig tenker på et "satelitt-rom" og ikke på et "satelitt-teppe".) Se også drøftelsen av "livets film" i senere avsnitt.

Det som kalles utvidet bevissthet, og som vi har vært inne på tidligere, er kanskje en ytterligere mulig forklaring på klarsyn. Det er nærliggende å tenke seg at dette hav av viten, som den utvidete bevissthet representerer, kan være det samme som "livets film", som da i tillegg "får" bevissthetens egenskaper.

Det finnes også forskjellige typer røntgenklarsyn: Den klarsynte ser gjennom "røntgenøyne" sykdommer på de indre organer til et menneske (1) som er nær ved den klarsynte (*), eller (2), via telefon (om vedkommende) med en tredjeperson (*), eller (3) som er langt borte (*). (54.155). Noen klarsynte kan også se kjønnet på et foster (*?), (64.131). Det berettes også at "Den klarsynte ser med "røntgenøyne" gjennom jord og fjell og ser vannårer dypt nede i jorden (*?)." (64.133). Som det fremgår av ovenstående, vil kontroll være mulig i mange tilfeller.

Hva er det som skjer? Det er vanskelig å se at noe annet enn forklaringsmulighetene ovenfor kan komme på tale. Er alle like egnet? Dobbeltgjengerhypotesen vil i utgangspunktet kanskje kunne brukes. Men den synes ikke å kunne dekke de "vanligste" tilfellene, da dobbeltgjengerevner er svært sjeldne. At et bilde eller filmutsnitt bringes til den klarsynte av en ukjent instans, kan ikke utelukkes. Heller ikke at den klarsynte får se det utsnittet av "livets film", som kontaktpersonen ubevisst leder hen til. Den fjerde muligheten, at den klarsynte får kontakt med en utvidet bevissthet, synes å være en mulig forklaring. Hvilken relasjon finnes mellom "livets film" og denne utvidete bevisstheten? Vi har tidligere sett at bevisstheten er sitt innhold. Kan det gjelde her også?


Fornsyn/retrokognisjon

Ved fornsyn eller retrokognisjon (72.243) dreier det seg om synsinntrykk eller sanseinntrykk fra fortiden mottatt gjennom paranormale sanser. Hendelsene kan ligge så langt tilbake som flere tusen år (*). Det finnes flere typer fornsyn. Den informasjonen sanseinntrykkene formidler, kan av og til fremskaffes på annen måte, slik at en kontrollmulighet foreligger.


Vanlig fornsyn

Også her kan man skille mellom flere varianter. Den klarsynte kan se hendelser som har forgått tidligere i samme rommet respektive på samme sted (*). Den klarsynte kan også se fortiden til en person som er til stede (*) eller et annet sted (*?), (54.206; 18.8).

Hvordan kan det være mulig å se fortiden til et annet menneske? Informasjo-nen ligger selvsagt lagret i vedkommende persons ubevisste psyke. Er dét kilden for klarsynet? Det kan man ikke se bort fra. Men særlig reprisehallusinasjonene, visse klarsyntfenomen og de psykometriske fenomene, som vi snart kommer til, tyder på at det finnes en "livets film" som inneholder alt, eller svært mye av det som har hendt. Det har vi vært inne på. Her ligger altså en annen informasjonskilde, som den klarsynte kan tenkes å bruke. Kanskje brukes begge, hver til sin tid? Hvordan den lagrede informasjonen som er av interesse i hvert enkelt tilfelle, sorteres og finner veien til den klarsyntes bevissthet, er et åpent spørsmål.


Psykisk arkeologi
Personer med visse paranormale evner sies å ha vært brukt i arkeologien:
- Slike personer kan påvise ukjente utgravningsfelter, som ved utgraving har vist seg å være av   stor interesse (*).
- Slike personer kan før utgravingen begynner tegne og beskrive hva man vil finne (*).
- Slike personer kan ordne funngjenstander fra et utgravningsfelt etter stigende alder, en orden   som viser seg å være i samsvar med arkeologenes dateringer (*), (23.92).
- Det er for en slik person mulig å skissere byplaner som i store trekk gjengir situasjonen på den   angitte, tidligere tid (*?).

Psykisk arkeologi har så meget til felles med vanlig fornsyn og psykometri at det henvises til drøftelsen av disse to fenomen.


Psykometri
er et lite dekkende navn på følgende fenomen: Gjenstander, forseglede brev og så videre forteller personen med psykometriske evner - psykometrikeren - når han/hun holder gjenstanden, dens historie i form av en paranormal opplevelse eller et syn av hendelser som gjenstanden har vært igjennom (*). Men den psykometriske opplevelsen kan også omfatte følelser (*?), lukt og lyd. Bl.a. kan personer som viser seg i disse opplevelsene snakke (*?). De hendelser som her avspilles, ligger ofte (men ikke nødvendigvis) så langt tilbake i tid, at alle aktørene forlengst er døde. Psykometriske fenomen er også mulig når ingen av de som kjenner til eksperimentet, kjenner gjenstanden og dens historie. Mange psykometriske utsagn kan kontrolleres. (72.246; 18.27, 43, 46, 48, 53, 78, 80; 48.49, 50).

Eksempel: "Fru Braconnier holdt pakken i hånden et øjeblik. Så sa hun: Jeg ser en høy og lys ung mand. Han ser god og rar ud, ellers er det intet usædvanligt ved ham. Han færdes på havet, har sit arbejde til søs. Han er ikke netop sømand, men har en slags befalingsmandsstilling, selvom han ikke bærer uniform. Jeg mærker, at han pludselig bliver syg og må sendes i land for at gennemgå en operation. Det er et fremmed land langt, langt herfra... Jeg tror det er Sydamerika. I hvert fall ser jeg nogle planter, som ikke vokser herhjemme. Skibet kan ikke vente på ham, men fortsætter sin rejse. Det må være en alvorlig operation, en bristet blindtarm el.l. Han har svært ved at komme til kræfter efter operationen og får en lang rekonvalescenstid,- to måneder. Så får han lungsbetændelse og dør efter to-tre dagers forløb." Fru Braconnier så også at han hed Gunnar M., var 27 år gammel, var trolovet og havde en syvårig datter. Utsagnene ble alle bekreftet etterpå, bortsett fra at landet var California og ikke Sydamerika. Ingen av de tilstedeværende hadde kjenskap til hvem Gunnar M. var." (15.46).

Hvordan kan fenomenet forklares? Da ingen personer som er med på eller har kjennskap til eksperimentet behøver å sitte inne med de kontrollerbare opplysningene psykometrikeren frembringer, bortfaller telepati som mulig forklaring. Informasjonen må enten være knyttet til gjenstanden, eller så formidler gjenstanden kontakt til en informasjonskilde som vet "alt". Ut fra det holografiske prinsippet som er nevnt tidligere, synes dette å kunne være en og samme sak. Det er vanskelig å se at noe annet enn det som her er kalt "livets film", kan være kilden til de (ekte) psykometriske fenomenene.


Fornsyn og minne om tidligere liv?

Flere typer fenomen kan plasseres under dette spørsmålet. Av disse synes dette å være ekte: Det gjelder personer, og da særlig barn, som oppfører seg som hjemme på et tidligere ukjent sted (*), (15.25).

Eksempel: L forteller om en finsk person som var i Tyskland for første gang, og som i en liten by nær Frankfurt kunne fungere som "guide" for det reisefølget han var med, fordi han kjente seg igjen. Vel hjemme i Finland igjen tok han kontakt med en kjent synsk kvinne for å høre hva hun mente om denne opplevelsen. "Jeg hadde ikke rukket å si mer enn at jeg hadde vært ute på en reise, da hun sa: "Det som skjedde i Tyskland, skyldes at du har vært i den lille byen tidligere, du levde der som bondejente."" Det foreligger en rekke slike fenomen, som peker hen mot at disse personene har levd på Jorden tidligere.


Fremsyn eller prekognisjon
Fremsyn er evnen til å se eller forutsi hendelser eller fremtidige tilstander som ingen har kjennskap til, og som ikke beror på sannsynlige prognoser (*). Fremsyn har altså ikke noe med fremtidsforskning å gjøre. Fremsynet kan skje som et klarsyn mottatt i våken tilstand (*?). Men det foreligger også beretninger om fremsyn i halvtrance (*?) (72.255) og om sanndrømthet, se avsnitt 6.2.2. Muligheten for kontroll kan være til stede hvis tidspunktet for den forutsagte hendelsen er tilbakelagt, (72.252).


Vanlig fremsyn

Gjennom fremsyn (som ikke kan bero på tilfeldigheter, selvoppfyllende profeti eller sannsynlig prognose) kan en klarsynt se en kommende hendelse, lykke eller ulykke (*). Ved å advare den som er involvert, kan ulykken bli avverget, hvis man tar advarselen til følge (*). (15.61, 62, 72; 18.36; 48.72; 34.16; 72.254; 54.174). Tilsvarende gjelder også for gledelige hendelser (*). (15.83, 18.171; 54.175, 194, 220).

Eksempel: Etter at den nordtyske oldingen hadde sett på han en stund, sa han med stakato stemme. "Jeg ser....jeg ser soldater. Mange soldater som marsjerer, løper, kaster seg ned... ja og så fjell, mange fjell. Der, du bryter sammen, blod renner ned over hodet ditt. Men du reiser deg igjen... Og nå hvitt, alt er hvitt. Mennesker i hvite drakter. Du også i hvitt. Og så? Hvor meget? Ja, syv måneder senere er det vel, at jeg ser deg i et stort hus, med mye folk, de fleste i uniform, grågrønn, med mye sølv, rødt og gull. Du sitter i et stort værelse og skriver, ringer, men merkelig, uten uniform. Ja, uten uniform... lenge, lenge, kanskje år. Ja, du kommer til å leve lenge." Den tyske soldaten fortalte senere: "Det usannsynlige hendte. Noen uker etter ferdig utdannelse ble jeg lettere såret i hodet under en trefning i det jugosla-viske bergland. Og etterpå ble jeg overført til et feltsykehus som sanitetssoldat. Nøyaktig syv måneder etter at jeg ble utskrevet ble jeg beordret som presse- og informasjonsoffiser i sivil til en avdeling innen forsvarets overkommando. Min hovedbeskjeftigelse der besto i å skrive og telefonere...." (66/24).

Hva er det som skjer under vanlig fremsyn? Informasjonen om fremtidige hendelser foreligger altså, i det minste i store trekk, før hendelsene har funnet sted. Og det som skjer synes å følge det på forhånd "skisserte" hendelsesforløpet. Når det ved denne og mange andre hendelser dreier seg om fenomen som utelukker tilfeldigheter, selvoppfyllende profeti eller sannsynlig prognose, hva er det da? Kan noe annet enn den tidligere omtalte "livets film", eller noe tilsvarende for fremtidens vedkommende, gi en rimelig forklaring? Denne "filmen" inneholder i så fall ikke bare en registrering av det som har skjedd. Den må også inneholde informasjon om det som skal skje. Hvordan har denne informasjonen oppstått? Blir den oppdatert av registreringene etter hvert som hendelsene finner sted? Eller består informasjonen om fremtiden og de løpende registreringene side om side?


Psykometrisk fremsyn

Ved å holde i en gjenstand som tilhører en person, kan en psykometriker med (sterke) psykometriske evner se inn i denne personens fremtid, og det på et grunnlag som ikke beror på sannsynlig prognose (*), (15.86). Når tidspunktet for oppfyllelsen av slike fremsyn er passert, kan de kontrolleres. Kontrollen kan også avsløre om det skulle dreie seg om selvoppfyllende profeti.


Eksperimentelt fremsyn

Det har vært eksperimentert med fremsyn på flere måter. Eksempelvis er elektronik-ken nå tatt i bruk for slike eksperimenter, (72.270). Det foreligger forsøksanordninger med garantert tilfeldig rekkefølge av gjetningsmålene. Gjetningene registreres automatisk, slik at alle subjektive feilkilder er eliminert. "I undersøkelser hvor forsøkspersonenes oppgave var å gjette noe som ennå ikke var skjedd, har Schmidt oppnådd så positive resultater at det ikke kunne være slump." (Sannsynlighet 1 mot 10 milliarder) (*).

Også klarsynte personer kan brukes i fremsynseksperimenter. Dette er tilfelle ved den såkalte stoltest-metoden, (72.268). Den klarsynte skal forutsi, dvs. beskrive den personen som kommer til å sette seg på en tilfeldig utvalgt stol ved et nærmere bestemt fremtidig møte. Den klarsynte hadde sett en plan over stolarrangementet og hvilken stol det dreide seg om da beskrivelsen fant sted. Resultatene fra en rekke slike forsøk tyder på at det er mulig for en klarsynt person å gi en beskrivelse som stemmer bra overens med egenskapene- og sågar spesielle opplevelser til vedkommende "stolsitter" (*).


Visjonært fremsyn o.l.

En person med paranormale egenskaper kan gjennom en visjon som omfatter syns- (og hørsels-) inntrykk få melding om at en nærstående person vil dø, eventuelt også hvordan det vil skje (*?), (78.9). En "klarfølt" person kan også forutsi en persons økonomiske fremtid, om en familie vil få flere barn og hvilket kjønn det vil ha, og lignende ting. (*)

Det er vanskelig å forklare slike fenomen på annen måte enn gjennom "livets film". Men mange spørsmål melder seg her: Hvordan skjer det? Hva slags informa-sjon kan overbringes, og er fremsynet "ufeilbarlig"? Til det siste er å si at informasjo-nen ikke er "ufeilbarlig", selv om fenomenet som såden er ekte. Det henger sammen med mediets kvalitet. Selv det beste medium synes å kunne ta feil. Dessuten er det ting som tyder på at vi ikke lever i et helt forutbestemt system (15.62; 18.11).


Telepati/fjernføling/tankeoverføring

Telepati foreligger hvis en person, eventuelt med paranormale egenskaper, mottar informasjon og/eller følelser ad paranormal vei fra et annet menneske uten hallusinatoriske innslag, men eventuelt i kombinasjon med klarsyn, (72.158, 161). Fenomenet kalles også tankeoverføring (72.230). Senderpersonen kan opptre bevisst eller ubevisst som sender (64.137). Treffsikkerheten synes å være uavhengig av avstanden mellom sender og mottaker. Kontrollmulighet foreligger i en del tilfeller. Fenomenet kan opptre i forbindelse med eksperimenter, spontant, eller ved at en rutinert person innstiller seg (*?). I noen tilfeller synes tankene å bli overført i en slags språkløs form, slik at tankeleseren kan lese tankene til en person selv om vedkommende tenker på et språk tankelseren ikke kjenner. Vi skjelner mellom en rekke forskjellige telepatiske fenomen, (23.139, 185, 202, 211).


Vanlig telepati
Vanlig telepati forutsetter minst ett levende menneske som bevisst eller ubevisst sender av (sterke) følelser eller tanker på eget språk. Når disse avsendte impulsene mottas paranormalt av en annen person og blir bevisst i våken tilstand, kalles det (vanlig) telepati (*), (48.41, 43; 32.36, 96; F.10.21(Laszlo)).

Eksempel: En forretningsmann forteller: "Mens jeg sto og ekspederte en kunde, var det som jeg fikk en oppfordring: "Gå og kjøp smertestillende middel mot isjias!" Jeg spekulerte på hva i all verden jeg skulle med det. Jeg hadde ikke isjias og hadde aldri hatt bruk for slike tabletter før. Men følelsen var så sterk at jeg gikk til apoteket. Et par dager senere dro jeg avsted for å hilse på min mor, som jeg ikke hadde sett på fire måneder. Jeg var ikke før kommet, før hun spurte: Du har vel ikke tilfeldigvis noe slags medisin mot isjias med deg? Jeg verker sånn i det ene benet. Og det hadde jeg altså. Tross sin høye alder var ikke mor noen forbruker av medisin. Dette var første gang jeg hørte henne be om noe legemiddel, og det skjedde på en måte jeg aldri kommer til å glemme." (48.41).

Drøftelse av mulige forklaringer. Elementene i det typiske telepatifenomen synes å være følgende: En person A, som ikke nødvendigvis må ha paranormale evner, føler en sterk informasjon inne i seg, enten som en uttalt "beskjed" eller som en interpreterbar følelse. Samtidig foreligger en person B, som ut fra sin situasjon antas å være sender av denne beskjeden, da den synes å være et passende svar på B's situasjon. A og B vil vanligvis ha et vennskaps- eller slektskapsforhold til hverandre. Heller ikke B behøver ha paranormale egenskaper. Men slike egenskaper hos mottakeren, og kanskje også hos senderen (*?), synes å forsterke fenomenet.

Gjennom betegnelsen telepati er tankene dessverre ledet hen mot en bestemt form for forklaring. Men andre forklaringer kan også tenkes. I den grad det dreier seg om telepati i ordets egentlige betydning, vil forklaringen være den at senderens tankekraft, i likhet med en radiosender, sender ut en slags informasjonsbærende bølger, som under visse forutsetninger(?) kan fanges inn, eventuelt de-kodes og bli bevisst hos en annen person.

Russisk forskning tyder på at det her ikke dreier seg om kjente elektromag-netiske bølger. Og amerikansk forskning tyder på at mottakeren av telepatisk informasjon reagerer fysiologisk på mottaket, også når mottaket er ubevisst: Det skjer forandringer i blodtrykk og enzymvirksomhet. Dessuten forandres vibrasjonene i hjernen. Avstanden mellom sender og mottaker synes ikke å spille noen rolle. Disse forskningsresultatene, hvis de stemmer, synes ikke å utelukke en annen mulig forklaring, som er behandlet et annet sted: Å bli bønnhørt, se avsnitt 6.3.4. Kan det omtalte "livets speil" spille en rolle her? Det kunne i tilfelle skje på følgende måte: "Livets speil" "vet" hva senderen ønsker. Informasjonen til mottakeren kan altså komme fra "livets speil" som reflekterer det "senderen" bevisst eller ubevisst sender.


Eksperimentell telepati
I kvalitative eksperimenter gjelder det f.eks. for en person å finne ut hva en eller flere andre personer er blitt enige om å konsentrere sine tanker omkring, (72.158). Tilstedeværelsen av telepatisk overført informasjon på denne måten må sies å være påvist (*) (Bl.a. SM63.5).
I kvantitative eksperimenter prøver man å utføre et så stort antall ensartede forsøk at resultatene kan bearbeides statistisk. Slike eksperimenter har påvist telpatisk overført informasjon (*), (53.76; 72.158; 66.10, 233; 23.203). En spesiell form for telepatisk eksperiment er gjennomført med en sterk sende-person. En slik person er i stand til å prege inn bilder på film med sin tankekraft (*), (66.240 og IV.10.93.62).


Dødsvisjoner

Det karakteristiske for dødsvisjoner er at en eller flere avdøde personer viser seg for en person med paranormale evner (*), av og til også for ett eller flere "vanlige" mennesker (*?), (66.83; 72.312). Eventuelt bringer de et budskap. Det hele foregår i jordiske omgivelser. Dødsvisjonen kan mottas i våken tilstand. Men den kan også komme i en drøm. Den fysiske avstanden til den som blir sett like ved, synes ikke å spille noen rolle. Dødsvisjoner opptrer ofte i umiddelbar forbindelse med dødsfall, og man kan skille mellom forskjellige typer. Dødsvisjoner synes av og til å komme som følge av en avtale i levende live, (5.25). Dødsvisjonen kan noen ganger kontrolleres. (5.20, 25, 37; 54.165).

En enkel dødsvisjon er en apparisjon i våken tilstand av en (nettopp) avdød person, men uten kommunikasjon. Den som ser, vet ikke at den som viser seg er død (*), (15.42, 50; 53.83; 48.79).
Eksempel: En klarsynt sykepleier som står i sykehuskorridoren, ser til sin skrekk en dødssyk pasient åpne døren, komme ut fra sykeværelset og gå nedover sykehuskorridoren kledd i sitt nattøy. Sykepleieren går inn på pasientens værelse og ser at pasienten ligger død i sengen.

Drøftelse av mulige forklaringer: Dødsvisjonene bringer sann informasjon på en uvanlig måte, nemlig gjennom en apparisjon av en (nettopp) avdød eller døende person. Hvor kommer informasjonen fra? Er apparisjonen objektiv, eller bare en projeksjon av noe som kommer fra egen psyke? Dette synes å være det sentrale spørsmålet. Hvilke informasjonskilder kan man tenke seg? Er det (1) den ubevisste psyken til den avdøde før døden inntraff, (2) en sannsynlig prognose fra den egne ubevisste psyke, (3) et syn eller en personlig overbringelse ved den avdødes "sjel" og (4) "livets film", som synes å inneholde alle viktige opplysninger, og da også opplysninger om en persons død?

I det første tilfellet kan fenomenet kanskje forklares på den måten at den døende får paranormale evner i denne nær-døden tilstanden, og ubevisst sender ut sin såkalte tankeprojeksjon, hvis noe slikt eksisterer, eller sin dobbeltgjenger. Denne blir da til en apparisjon for den som har dødsvisjonen. I enkelte tilfeller kan det tenkes at apparisjonen kan dannes som en projeksjon fra egen underbevissthet. Men alle dødsvisjoner kan ikke forklares på denne måten fordi forutsetningen for at slik informasjon skulle finnes i den ubevisste psyken ikke alltid synes å være til stede. Det foreligger ingen informasjon som kan utelukke den tredje forklaringsmuligheten. Hvis "livets speil" og/eller "livets film" skulle spille en rolle i det foreliggende fenomen, kunne det kanskje være på følgende måte: Denne filmen "vet" om den dødsprosessen som foregår, selv om den skulle foregå langt borte. Ett eller annet, kanskje bare en tanke eller et ønske hos den døende kan være den impulsen som skal til for å "speile frem" et bilde av seg selv og en tilsvarende stemning, fra underbevisstheten og frem til den som har dødsvisjonen. Eller kanskje kan stemningen også være "filmet"?

Et gjenferd er en taus, mer eller mindre skarp apparisjon, vanligvis bare synlig for personer med paranormale evner, men av og til også for andre (*?). Gjenferdet synes å ha tilknytning til et begrenset geografisk område og ikke til personene som ser dem. De kan snakke uten å bli hørt, selv av klarhørte personer (*?), (15.58, 66).


Visjonært klarsyn eller klarsansning

Det finnes beretninger om tilfeller av klarsyn hvor den klarsynte ser menneskelig-nende vesener eller hendelser som oppfattes å foregå hinsides vår jordiske verden (*?). Dette i motsetning til dødsvisjonen som foregår i jordiske omgivelser. Denne form for klarsyn-fenomen er kalt visjonært klarsyn. Klarsynet kan være kombinert med et budskap (*?), (5.32). Dette kan åpne for en kontrollmulighet. Det er ikke alltid enkelt å skille visjonært klarsyn fra visse typer dødsvisjoner, (5.30).

Eksempel: "Marcello sa også, ifølge Bauer, at han kunne se "hvorledes denne begivenheten (nemlig den tyske dikter og Ibsen-oversetter Christian Morgenstern's død) allerede ble forberedt i den åndelige verden."" (64.74).


Visjonære budskap

I motsetning til dødsvisjoner med budskap kan de visjonære budskap ikke knyttes til avdøde mennesker. I de tilfeller hvor menneskelignende vesener forekommer, synes de å tilhøre en annen verden. Visjonene synes å være en slags illustrasjon til budskap som enten høres ut av løse luften eller ved at et synlig vesen snakker (*?). Mottakerne av slike visjoner synes å ha en dyp religiøs holdning. Karakteristiske trekk ved ulike visjonære budskap fremgår av følgende to eksempler: "Så plutselig, som i en film så jeg.... og hørte en stemme som sa:...". (66.118, 122). Og eksempel 2: "I et NU forsvandt mine jordiske omgivelser for mine øjne. Det var som om et gammelt sagn blev levende og sandt. Tusinder af år blev som een dag, og een dag som tusinder af år. Der var ikke noget, der hed tid. Alt var som NU." Og så følger beskrivelsen av visjonen, (4.50).

Selv om det foreligger beretninger om at to personer samtidig har hatt den samme visjonære opplevelsen, (43), mener vi at fenomenet ikke er tilstrekkelig dokumentert. Men det forhold at slike visjoner kan kombineres med (transcendentale) reiser inn i visjonens verden, kan peke i retning av at vedkommende får et blikk inn i en virkelig verden eller en film av en virkelig verden.


Visjoner ved dødsleier

En person med paranormale egenskaper kan ved dødsleier se hvordan dødsprosessen forløper. Hvordan en slags "damp" stiger opp av den livløse kroppen og tar en form som motsvarer den avdøde, men da kledd i en sløraktig kappe (*), (78.8).

En slik person kan også se (finstofflige) vesener komme til syne og stå ved dødsleiet (*?). Det har også forekommet at vedkommende har sett at hilsekontakt er blitt opprettet mellom disse og den dødende (*?), (78.19; 5.28).

Hvordan kan fenomenet forklares? Dette er en spesiell type visjoner som ligger på grensen mellom dødsvisjoner og visjonære budskap. Den er på grensen fordi en del av visjonen er knyttet til vår verden, og en annen del av visjonen er knyttet til en annen verden. Dette innebærer at det som er sagt om dødsvisjoner og visjonære budskap, også kan anvendes her.

 

 

6.3 Å bli gjort noe med, hendelser

I dette avsnittet beskrives hendelser, hvor det blir gjort eller skjer noe med ting, dyr eller mennesker, og hvor det som skjer ikke synes å følge vanlige, kjente naturlover. (Når det er den menneskelige psyken det blir gjort noe med, slik som ved hypnose, automatisk skrift og så videre, brukes ofte begrepet sjelelig automatisme, 72.107).


6.3.1 Hypnose
Hypnose foreligger når et menneske overtar styringen av psykiske og fysiske funksjoner til et annet menneske, som ikke er klar over hva som skjer (*). Denne fjernstyringen, som kan ha lette og tunge stadier, kan også gjelde dyr (*). Vi skal se på forskjellige former for hypnose, (66.231; 34.14).

Katalepsi
Katalepsi kalles det når en hypnotisør gjennom hypnose får en person til å bli stiv som en stokk, så stiv at kroppen kan legges som en frittbærende bjelke bare støttet under nakken/hodet og hælene (*).

Hvordan kan fenomenet forklares? Det er tydelig at hypnotisørens styrings-impulser har en dyptgripende virkning på det hypnotiserte mennesket. Virkningen er sågar sterkere enn de styringsimpulsene den egne hjernen vanligvis er i stand til å produsere. Skjer det ved at hypnotisørens styringsimpulser bryter seg igjennom med styrke, skjer det ved å redusere eller omgå motstand, eller ved at disse impulsene finner ukjente innganger? Virker disse styringsimpulsene direkte inn på de enkelte cellene eller kommer de via nervesystemet? På hvilket sted i nervesystemet går de i så fall inn, hvordan kommer de dit inn, og hvorfor virker de så sterkt?

Sammenholdes dette fenomenet med selvsuggesjon, virker det rimelig å anta at de to fenomenene i prinsippet virker på samme måten. Det ville innebære at det finnes ett inngangssted (i hjernen?) som formidler styringsimpulsene både fra hypnotisøren og fra egen hjerne under selvsuggesjon, forutsatt at vedkommende er kjent med selvsuggesjonens kunst. Selvsuggesjon kan bare utøves i våken, bevisst tilstand, mens katalepsien utføres mens mediet er i en slags trance. Er det slik at inngangsporten til det systemet som formidler styringsimpulsene til kroppens muskler først kan og blir fullt åpnet når trance-tilstanden inntrer? Og at de mer begrensede virkningene av selvsuggesjonen kan tilbakeføres til en begrenset åpning av infallsporten pga. den våkne tilstanden?


Hypnotisk aldersregresjon

Ved hypnotisk aldersregresjon settes den hypnotiserte tilbake til bestemte tidspunk-ter i fortiden, ofte årtier tilbake, hvor hendelser som forlengst er glemt, gjenoppleves (*). Minnet om disse opplevelsene tas etterpå med til den våkne tilstanden etter hypnosen (*). (72.94). En spesiell form for hypnotisk aldersregresjon foreligger når den hypnotiserte settes tilbake til tidspunkt før fødselen eller til det som føles å være tidligere liv (*?).

Hvordan kan fenomenet forklares? For det første synes fenomenet å inne-bære at praktisk talt alt som er opplevd (bevisst?) er registrert. Det gjelder også "nøytrale" opplevelser, uten stort innhold av emosjonelle følelser. Dessuten kan den registrerte informasjonen som for det meste er glemt fullstendig, fremkalles igjen vha. den hypnotiske aldersregresjonen.

Når det gjelder registreringen finnes i utgangspunktet to muligheter: Den registrete informasjonen finnes (1) i "livets film" og hentes frem igjen derfra, eller (2), informasjonen er lagret i personens ubevisste psyke og hentes frem fra den. Muligheten for at informasjonen kan bli hentet frem fra begge steder, kan heller ikke utelukkes.

Forutsetningen for at informasjonen som fremkommer under hypnosen skulle stamme fra "livets film" synes å være at den hypnotiserte gjennom hypnosen er blitt klarsynt. Det er derfor tvilsomt om "livets film" kan være informasjonskilden ved hypnotisk aldersregresjon, selv om informasjonene finnes der. Dette tyder altså på at den fremhypnotiserte informasjonen stammer fra mediets ubevisste psyke. Det synes å innebære at alt som oppleves bevisst(?), registreres to steder: i egen psyke og i "livets film", selv om dette synes "unødig" komplisert og ressurskrevende.

Da "livets film" også synes å registrere alt som skjer med materielle ting, er det nærliggende å spørre: Kan dét være mulig uten at denne ukjente dimensjonen med informasjon og bevissthet, respektive "livets film" og "livets speil", er til stede over alt, også i materien? Kan noe av det vi idag vet om den materielle verden utelukke eller støtte opp om en slik tanke? - Kan det tenkes at det vi her betrakter som to forskjellige ting, i virkeligheten er en og samme sak? Det ville i så fall ha svært interessante perspektiver.


Søvngang

Søvngjengere kan utføre ganske kompliserte handlinger uten bevissthetens vitende og kontroll (*), (72.107). Hvordan kan fenomenet forklares? Ut fra en sammenligning med det vi har kalt blindsyn, kan vi tenke oss følgende: Da søvngjengeren vanligvis har åpne øyne, slipper synsinntrykkene fra omverdenen inn til hjernen, selv om de ikke når bevisstheten. Hjernen gjør da de riktige tingene på det ubevisste plan.

 

6.3.2 Å bli fjernstyrt
En person ser ut til å kunne bli fjernstyrt ad flere paranormale veier. Det er ikke sikkert at den som blir fjernstyrt eller fjernpåvirket vet om det, (64.154). Eksempel: Men da Knut skulle løfte foten over dørstokken, var det som en usynlig hånd holdt han tilbake og vendte han om: "E'fær nok itte lov å gå idag e'. Det kjem folk og vil tala med me'" (64.50).

Det forhold at fremtiden i det minste i noen grad synes å være forutbestemt (se avsnitt 6.2.3) åpner for en annen form for fjernstyring eller fjernpåvirkning som ser ut til å angå alle, eller de fleste av oss. Det som er sagt om "livets film", kan kanskje antyde hvordan denne formen for fjernstyring av mennesket fra fremtids-delen av "livets film" virker. Dette "programmet" for vårt liv synes å stå i direkte kontakt med vår ubevisste psyke, og for øvrig med (nesten?) alt annet som skal til for å oppfylle programmet. Vi har skrevet "nesten?" fordi gjennomføringen eller oppfyllelsen av "programmet" ikke alltid skjer 100%. Spørsmålet er da: Hvilke forutsetninger må være til stede for at det som skjer, skjer annerledes enn progammert? Er det noe i menneskets egen psyke som sørger for en forandring av programmet, skjer det på initiativ av en utenforliggende instans, eller begge deler?
6.3.3 Automatisk skrift
Ved automatisk skrift skriver hånden til en person noe som vedkommende bevisst ikke har kjennskap til, hverken mens det blir skrevet eller ut fra hukommelsen etterpå (*). Det er en ukjent kraft som tar hånden i besittelse og skriver. Pennen kan i enkelte tilfeller fly over papiret med en utrolig fart (*). Den som skriver kan være våken, i halvtrance eller i trance (*). (Se avsnitt 6.3.6). Skriver personen i våken tilstand, må oppmerksomheten ofte ledes bort fra skrivingen ved distraksjon, som f.eks. kan gå ut på at mediet snakker med andre om vilkårlige ting, (66.139; 23.171).

Den automatiske skrivingen er dels aktiv, ved at den mediale personen setter seg til rette, dels passiv, ved at man lar seg føre, (4.64). Indre diktat atskiller seg fra automatisk skrift ved at mediet her hører, oppfatter og skriver bevisst, og også vet hva som blir skrevet, (4.71).

Det som skrives kan være prosa, poesi, musikk-komposisjoner eller tegninger og malerier (*), (53.78, 112, 114, 116; 34.57). Den skrivende hånden kan således utfolde evner som vedkommende person ellers ikke har (*). Vedkommende kan skrive meningsfylte tekster, f.eks. filosofiske tekster eller diagnoser, som mediet under vanlige forhold ikke hadde forutsetninger for å skrive (*?), (53.119). Tekstene kan også bli skrevet på språk som er ukjent for mediet (*?), (23.171). Og håndskriften kan vise helt andre trekk enn personens vanlige håndskrift (*), (53.12; 72.110). I enkelte tilfeller kan riktigheten av tekstens innhold kontrolleres, (15.52; 53.25). Det er mulig å føre "samtaler" gjennom automatisk skrift. Mediet skriver f.eks. sine spørsmål ned, og den automatisk skrivende hånden svarer (*?), (53.87, 90, 97).

Eksempel: "Prof. T. P. Barkas fra Newcastle hadde allerede tidligere arbeidet to år med fru d'Esperance. Han hadde nesten utelukkende fått svar på de vanskeligste vitenskapelige spørsmål, og det på alle mulige språk; spørsmål vedrørende anatomi, akustikk, lysets interferens osv. Barka understrekte at damen skrev samtidig med begge hender og at han - hva svarenes kvalitet angår - ville undre seg meget om visse universitetsprofessorer hadde besvart disse spørsmålene bare halvparten så bra." (66.139).

Drøftelse: Fenomenet automatisk skrift reiser flere spørsmål: Hvilken kraft er det som utfører skrivingen, og hvor kommer informasjonen i den skrevne teksten fra, en informasjon som kan være ukjent for skrivemediet, både hva angår språk og innhold; et innhold som kan kontrolleres og vise seg å holde stikk? Er den skrevne teksten på skrivemediets eget språk, skal det være påvist at teksten kan komme fra den egne ubevisste psyke. I så fall må vel selve skrivebevegelsen også komme fra samme person.

Men hvor kommer informasjonen fra når teksten inneholder kontrollerbar informasjon som mediet og personer nær mediet og skrivingen, ikke kan kjenne til? Det er vanskelig å finne noe svar her. Og ingen av forklaringsforsøkene strekker til når det gjelder krysskorrespondanse, som er et fenomen som enkelte ganger kan opptre i forbindelse med automatisk skrift. Krysskorrespondanse kalles det når skriftene til forskjellige "automatister" (= de automatisk skrivende mediene) på forskjellige geografiske steder viser seg entydig å være koordinert av en ukjent instans og på en ukjent måte (*), (72.110, 198). Om dette sier (72.196): "Hvis man setter seg grundig inn i det som er publisert om krysskorrespondanse, synes det ikke mulig å komme utenom den slutning at det måtte være en paranormal forbindelse mellom automatistene. Om en er aldri så kritisk, må en likevel innrømme at krysskorrespondanse gir et overbevisende inntrykk av samspill utenom kjente midler for kommunikasjon."

Den paranormale forbindelsen må bl.a. ha evnen til å stykke opp en hel informasjonskjede i mindre biter og kanalisere bitene gjennom forskjellige automatister som befinner seg på vidt forskjellige steder på Jorden, men som har en kontakt med hverandre på den måten at bitene kan bringes sammen. Analyser eller bearbeidelse av disse brokkene som hver for seg er uforståelige, viser at de samlet overbringer en meningsfylt informasjon. Det er vanskelig å se at dette kan skje uten at det finnes en intelligens som står bak. Hvis det er løsningen, kan en slik intelligens selvsagt også stå bak andre og enklere former for automatisk skrift. Se også 6.3.6 Automatisk skrift i trance.

 


6.3.4 Å bli helbredet ad paranormal vei

Paranormal helbredelse er beskrevet i forskjellige varianter. Her behandles den passive siden, å bli behandlet eller helbredet. De viktigste behandlingsformene er: Healing, helbredelse ved forbønn, "englepleie" og "past live therapy". På den annen side finnes også beretninger om at en person med paranormale evner har påført et annet menneske sykdom eller plage. Dette kalles også svart magi.

Healing er, i det minste her og i en rekke andre land, en paranormal behandlings-form. Den går ut på at en "healer", dvs. en person med paranormale helbredende krefter i hendene, lar disse kreftene virke på pasienten ved å holde hånden eller hendene på eller over pasienten eller de syke kroppsdelene, og ved samtidig å konsentrere oppmerksomheten om oppgaven (*). Når det syke stedet ikke er kjent, vil kraften angivelig selv finne veien til det syke stedet. Pasienter som har hatt slik behandling, kan for eksempel fortelle om en følelse av sterk varme, at det forgår "noe" (*). Ved siden av pasientens følelse av en bedring, er en mer objektiv kontroll i enkelte tilfeller mulig, (48.29; 65.84). En særlig sterk konsentrasjon synes å være nødvendig hvis det er en geografisk avstand mellom pasienten og helbrederen. Fenomenet kalles da absent healing, dvs. fjern-helbredelse (*?), (48.29).

Ved healing synes det ofte å foregå to ting i pasientens kropp. Han føler en temperaturstigning der det skjer noe. Dessuten kan en bedring påvises, f.eks. ved økt bevegelighet, fjernet smerte, eller ved at røntgenbilder viser en forandring til det bedre.

Hvordan virker fenomenet, og hvordan kan det forklares? Noen healere mener dette: Healeren har et forråd av overskuddsenergi av ukjent art. Slik energi overføres til pasienten, og der bidrar denne energien til å skape "balanse" i det aktuelle energisystemet hos pasienten. En tilsvarende tømming av healerens energi-forråd finner sted under denne prosessen. Men dette forrådet fylles opp igjen, dels fortløpende, dels etterpå fra en ukjent kilde. Er det slik det foregår?

Undersøkelser har vist at healeren sender ut statisk elektrisitet, lavfrekvent elektromagnetisk stråling og varmestråling. Maxwell Cade har ved testing av mange healere påvist at de har et uvanlig hjernebølgemønster når de arbeider med en pasient. Dessuten overfører healeren det samme mønsteret til pasienten. Det dreier seg om et hjernebølgemønster som bare kan oppnås gjennom spesialtrening. Både healerens EEG og EMG (muskelaktivitet) påvirkes av healingsprosessen. Alt dette tyder på at virkningen av healing ikke (bare?) kan bero på pasientens selvsuggesjon, og at det kan være reelt når pasientene føler temperaturforandringer under behandlingen, enten som varme eller kulde. De uvanlige hjernebølgemønstrene skal være påvist også ved absent healing på en person som ikke visste om eksperimentet. Men forsøksresultatene kan ikke tjene som bevis. Etter hvert foreligger likevel en rekke kontrollerte studier av healing som viser signifikant påvirkning av enzymer, cellekulturer, bakterier, planter, dyr og mennesker. 8000 healere er gitt tillatelse til å praktisere i sykehus i Storbritannia. Og kjente universiteter i USA har utstedt doktortitler til studenter på dette området. (FP.3.2).

Helbredelse ved forbønn/tro er også knyttet til spesielle personer. Disse oppfatter seg i de fleste tilfeller som ydmyke formidlere av hjelp fra en utenforstående kraft, og uten egne evner. I mange tilfeller er en kontrollmulighet til stede, (48.32; 32.53, 93; F.9.21).

Eksempel: "Mange av tilfellene lå langt utenfor det kompetanseområdet Annie hadde som sykepleierske. Et typisk tilfelle var kvinnen som kom med langt fremskredet kreft i tungen. Alt Annie kunne gjøre var å gi henne et antiseptisk middel og overlate henne til "gamle bestemor" som ba for henne. ... Det gikk en hel måned, og Annie hørte ingenting mer om tilfellet. Men så en søndag formiddag kom en kvinne til misjonen. ... Kvinnen gikk og rakte tunge! "Hva er i veien med tungen din?" spurte hun (Annie). "Det er det som er så herlig - det er ingenting i veien med den." Nå kjente Annie henne igjen. Hun undersøkte tungen med sykepleierskens skarpe øye, men den så ut til å være helt i orden. .... "Det er det største helbredelses-under jeg har sett," hevder Annie." (32.52).

Drøftelse: Det dreier seg her om et tilfelle hvor en eller flere personer ber om bedret helbred for en annen person. Virkningen, eller bønnhørselen, synes særlig å være knyttet til (minst) en av de tilstedeværende, som må ha en spesiell katalyserende virkning. Avstanden mellom dem som ber og pasienten synes ikke å være av betydning. De som oppnår helbredelse ved forbønn, gir æren til den man har bedt til. Det kan likevel ikke utelukkes at virkningen i enkelte tilfeller helt eller delvis kan tilbakeføres til healing-krefter som ubevisst blir overført gjennom bønnens konsent-rasjon. Men den helbredende virkning ved forbønn synes i andre tilfeller langt å overskride det som kan oppnås gjennom absent healing. Sett i lys av drøftingene under neste punkt "Englepleie", synes også aktiv inngripen av en utenforstående, kompetent instans å kunne være tilfelle enkelte ganger.


"Englepleie"
. Klarsynte personer kan berette å ha sett finstofflige, menneskelig-nende vesener som har foretatt behandling av syke mennesker, også av slike som har vært oppgitt av legene (*?). Pasienter som har fått slik behandling, har likevel kommet seg (*?), (78.24, 36; 65.61-64).

Eksempel: "Da jeg så opp, så jeg en skikkelse som beveget seg i den andre enden av det svakt opplyste (syke-)værelset. Jeg tenkte at en pasient hadde stått opp, men da jeg kom nærmere, så jeg at det var en engel. Skikkelsen var høy og slank, og ansiktstrekkene motsvarte dem til en middelaldrende kvinne. Jeg var på den tiden allerede så fortrolig med at slike strålende besøkende fra den andre verden plutselig viste seg, at jeg ikke ble urolig eller redd. Slik sto jeg og iakttok henne. Hun gikk til tre eller fire senger, ble stående et øyeblikk og la sin høyre hånd på pasientens hode. Etterpå gikk snaut en dag sålenge jeg var på sykehuset uten at jeg så denne engelen pleie pasientene." (78.24).

Hvordan kan fenomenet forklares? Den utenforstående iakttaker har to informasjonskilder: (1) En klarsynt person og (2) beretningen om sykdomsforløpet, slik det virkelig gikk og slik legene mente det ville gå. Er fenomenet beskrevet av tilstrekkelig mange troverdige personer til å bli godtatt som ekte? Antallet personer som har eller har hatt slike klarsyntopplevelser synes forholdsvis begrenset. På den annen side har disse hatt et stort antall slike opplevelser i en årrekke. Er fenomenet ekte - og sykejournaler skal ut fra beretningene underbygge en slik antagelse - er det vanskelig å finne en annen og bedre forklaring enn den som disse personene selv gir, selv om betegnelsen "engel" vel bør settes i anførselstegn.


Past live therapy
(tidligere liv terapi) er en behandlingsmetode som går ut på å hypnotisere pasienter med psykiske problemer tilbake (angivelig) til tiden før fødselen, respektive til det som kalles tidligere liv, for her eventuelt å oppdage mulige årsaker til de psykiske problemene. Hvis slike årsaker avdekkes og bevisstgjøres, kan det føre til at de psykiske problemene forsvinner (*?). Psykosomatiske sykdommer kan i visse tilfeller også helbredes på denne måten (*?), (48.114).
Hvordan kan fenomenet forklares? Psykiske hendelser som oppleves som dramatiske, kan påføre psykiske, fysiologiske og sågar fysiske plager. Det er kjent. Plagene kan reduseres eller til og med fjernes hvis disse hendelsene blir gjenopplevd og bearbeidet bevisst. Gjenopplevelse virker langt dypere og mer direkte enn en gjenerindring ut fra hukommelsen. Forutsetningen for en dyptgående virkning er at energiene og registreringene i hjernen, som ble foretatt av hjernen da det skjedde, får komme til det bevisste plan for bevisst gjenopplevelse.

Hypotesen bak past live therapy er at slike emosjonelt ladede opplevelser fra det man kaller tidligere liv kan virke inn i det nåværende liv på samme måte som opplevelser fra barneårene. Terapien er da også tilsvarende, bare med den forskjell at pasienten må hypnotiseres tilbake til tiden før fødselen for å oppnå direkte kontakt med de energier og registreringer som hjernen foretok den (eller de) gangen(e) for lenge siden.

Drøftelse: Fenomenet kan da først og fremst forklares slik utøverne selv forklarer det. Denne forklaringen forutsetter (1) at vedkommende person har levd på Jorden tidligere, at (2) noe overlever døden og oppholder seg et sted inntil (3) dette "noe" igjen fødes inn i det nåværende liv, og at (4) dette "noe", som altså tas med inn i dette liv, inneholder eller gjenspeiler de emosjonelle opplevelsene vedkommende hadde i sitt tidligere liv på en slik måte at de kan gi opphav til psykiske og/eller fysiske lidelser. Er disse forutsetningene holdbare, eller kan (og må) fenomenet forklares på annen måte? At slik terapi kan ha en positiv virkning, synes klart. Men det er ikke like klart at den forklaringen som gis er riktig.

Kan andre fenomen bidra til å kaste lys over dette? Det er i første rekke barns erindringer fra påståtte tidligere liv som underbygger eksistensen av forutsetnin-gene (1), (2) og (3). Vi kunne også tatt med forutsetning (4), men med den tilleggsbemerkning at erindringen fra et tidligere liv i dette tilfelle ville være knyttet til sterke, emosjonelle energier som ville slå igjennom og melde seg psykisk og eventuelt på andre måter i pasientens liv. En annen og nærliggende forklaringsmulighet ligger selvsagt i at de psykiske spenninger man avdekker gjennom denne terapien stammer fra opplevelser i barneårene, eller kanskje fra den seneste fasen av svangerskapet, og at utøverne lurer seg selv hva angår forklaringen, selv om terapien i og for seg virker. Men det er ikke alltid lett å forklare det dramatiske innholdet i de opplevelsene som gjenoppleves ut fra en slik hypotese.

 

 

6.3.5 Ut av kroppen, passive bevissthetsutferder
Fenomenet blir også kalt astralprojeksjon (som er et dårlig navn) eller bilokasjon (som betyr å være på to steder). Det som er karakteristisk for passive bevissthets-utferder er at menneskets bevissthet forlater kroppen i et ikke-materielt legeme som står i forbindelse med kroppen gjennom en fleksibel "sølvtråd" (*). Fra denne posisjonen utenfor den fysiske kroppen kan vedkommende blant mye annet komme til å se sin egen kropp utenfra og det som eventuelt skjer med den (*). Også andre sanser enn synssansen kan være aktive (*). I denne tilstanden kan vedkommende på en måte bli ført i meget hurtig tempo over store avstander og være tilskuer til hendelser som foregår der (*?). Materien er ingen hindring for bevegelsen. Man glir smertefritt gjennom vegger og lukkede dører (*). Kontrollmuligheter av fenomenet er i enkelte tilfeller til stede. Tilfeller hvor den som er ute av kroppen ser og hører ting som ikke synes å tilhøre denne jord, er også kjent (*). Det samme gjelder tilfeller hvor vedkommende kommuniserer med ikke-jordiske vesener (*?). Man kan skjelne mellom flere typer.


Bevissthetsutferder
Ved sykdom, operasjoner, ulykker og fødsler kan "astrallegemet" til et menneske som vanligvis ikke har paranormale egenskaper forlate den fysiske kroppen, som da er bevisstløs (*). Blinde som kommer i denne tilstanden kan bli seende (*?). Astrallegemet er ikke beheftet med kroppens sykdommer, ubehag eller smerte (*?). Derimot er dette legemet bærer av bevisstheten og alle sanser (*), (48.79, 81, 86; 72.323; 23.269). Klarsynte dyr og mennesker er i stand til å se de to legemene, nemlig den fysiske kroppen og astrallegemet samtidig (*?). I det følgende vil vi unngå betegnelsen "astrallegeme", som for noen vekker spesielle assosiasjoner. Vi vil benytte betegnelsen finstofflig legeme, forkortet til f-legeme. Da dette legemet er bærer av psyke og bevissthet, vil vi dessuten benytte betegnelsen finstofflig menneske eller f-menneske.

Eksempel: "Deretter begynte jeg å stige langsomt oppover. På veien opp så jeg flere sykepleiere komme løpende inn i rommet, det må ha vært omtrent et dusin av dem. Min lege var akkurat da på visittrunde, så de tilkalte ham. "Jeg lurer på hva han skal gjøre her," tenkte jeg. Nå svevet jeg oppover forbi lysarmaturen som jeg så fra siden, meget tydelig. Like under taket stoppet jeg og så ned. Jeg følte det nesten som om jeg skulle være et stykke papir som en eller annen hadde blåst opp til taket. Der oppe kunne jeg se at de prøvde å få liv i kroppen min. Den lå klart synlig, strakt ut på sengen. osv." (72.329).

Hvordan kan fenomenet forklares? Den mest nærliggende forklaringen går ut på å ta de tallrike beskrivelsene bokstavelig, særlig når de sammenholdes med de villede ut-av-kroppen fenomen, kfr. avsnitt 6.4. Det synes også vanskelig å finne en annen og noenlunde rimelig forklaring. Eksperimenter har vist at underbevisste fantasier vanskelig kan ha gitt opphav til dette fenomenet.


Transcendentale nær-døden opplevelser

Disse har til å begynne med mye til felles med fenomenene ovenfor. Men de atskiller seg ved at sanseinntrykkene fra det som foregår rundt den fysiske kroppen, avløses av sanseinntrykk og opplevelser fra en slags annen verden hinsides den jordiske (*). De mange beretninger som foreligger slutter vanligvis med at man, eller det bevisste f-legemet, "suges" tilbake til den fysiske kroppen, som da får sin bevissthet tilbake (*), (72.330).

En mulig forklaring er den som de tallrike personene som har hatt slike opplevelser selv kommer til: Det de opplever er en objektiv realitet. Bevisstheten forlater den fysiske kroppen i et slags immaterielt legeme, som på en måte, gjennom en slags "sølvsnor", forblir forbundet med den fysiske kroppen. Flere andre typer paranormale fenomen tyder på at dette kan være en nærliggende forklaring. Den store farten det immaterielle legemet beveger seg med, er også kjent fra andre fenomen. Det nye synes å være at vedkommende ser ut til å bevege seg inn i en annen verden med ukjente kvaliteter. Også dette harmonerer rimelig bra med andre typer parapsykologiske fenomen. Konf. avsnitt 6.2.3 og 6.3.4.

Hvilke andre mulige forklaringer kan man tenke seg? At det hele er illusjon? Det ville innebære at tusenvis av personer over hele verden, ja kanskje så mange som millioner, skulle ha noenlunde den samme illusjonen uavhengig av hverandre. Da gjenstår å forklare hvorfor de har det. Hvordan koordineres illusjoner? Innenfor en og samme kultur kan kulturelle "kvaliteter" sørge for at illusjoner koordineres. Det skjer da også i stor grad. Undersøkelser tyder på at det også skjer på dette området, (IV.5.92.60). Men på tvers av kulturene? Er det kontakten med de samme realitetene som evner å virke koordinerende her?


Astrale og transcendentale reiser

Ved astrale reiser føler personen med paranormale egenskaper seg frigjort fra kroppen, og i denne tilstanden foretas astrale reiser til andre steder på Jorden (*), (4/51; 78.55); eller transcendentale reiser til hinsidige verdener (*?), gjerne ledsaget av finstofflige vesener (*?), (78.44, 47).

Eksempel: "En anden gang, hvor jeg følte mig frigjort fra min fysiske krop, ble jeg løftet ud over bjerg og dal. Pludselig stod jeg med min åndelige leder på en bjergtopp i Transsylvanien. Der lå et kloster. Vi gik indenfor og ble budt velkommen av nogle munke-lignende lysånder. Fra dette sted, som jeg vil kalde "stilhedens rige", sender disse kærlighedsfyldte sjæle deres livgivende stråler og styrkende kraft ned til menneskebørnene på Jorden. Disse rene sjæle er gennom uendelige tider, ved prøvelser av forskellig art, renset for al egoisme og selviskhed, kun opfyldt af een tanke - at tjene Gud og al skabningen på Jord." (4.51).

Hvordan kan fenomenet forklares? Tre forklaringer synes i utgangspunktet å være mulig: (1) Beskrivelsen tas bokstavelig. F-mennesket foretar en reise i en ukjent, finstofflig verden i nær tilknytning til Jorden. (2) Vedkommende opplever og går inn i en visjon, og (3): Det hele er et fantasiprodukt av en hjerne som er presset av illusjonære ønsker. Det er selvsagt ikke mulig å komme til noe "endelig" svar her. Men det betyr også at ingen av de nevnte mulighetene kan utelukkes ved tolkningen av det enkelte tilfellet.6.3.6 Trance
Det at en person kommer i trance, er i seg selv et paranormalt fenomen. Slike personer kalles trance-medier eller bare medier. Dessuten berettes om en rekke fenomen med og ut fra en person i trance. Det finnes forskjellige typer trance-medier; skrivemedier, talemedier, materialisasjonsmedier med videre. Dessuten kan trance-tilstanden være mer eller mindre dyp.


Trance-fenomenet

Dyptrance er en spesiell, midlertidig bevissthetstilstand, hvor trance-mediets normale bevissthet er borte. Mediet kan gå bevisst inn i denne tilstanden, som ikke må forveksles med søvn (*). Men mediet kan også kastes inn i trance-tilstanden (*?). Under trancen kan mediet sitte opprett, stå eller gå med lukkede eller åpne øyne(*). I denne tilstanden kan altså mediet gjøre en rekke ting med sin fysiske kropp: tale, skrive, male, foreta medisinske operasjoner (*) med videre. Etter at trance-tilstanden er avsluttet, vet mediet vanligvis ikke noe om hva det har gjort, eller hva som har skjedd rundt det under trancen (*). Dette gjelder den såkalte dyptrance. Ved bevissthetstilstander av samme art som er mindre fjerne, brukes uttrykket halvtrance.

Drøftelse: Hva er karakteristisk for trance-fenomenet? Mediet går inn i en tilstand hvor bevissthetstilstanden kan forandres dithen at bevisstheten om vår vanlige verden svekkes eller forsvinner helt. Men denne bevisstheten kan også bli erstattet av en bevissthet fra en annen tilværelse. Noen ganger kan en bevissthet om begge disse verdener være til stede samtidig under (halv)trancen (*?).

Kroppen til en person i dyptrance kan dessuten utføre handlinger som mediet bevisst ikke oppfatter eller fester til hukommelsen. Det er ikke kjent om mediet likevel har en ubevisst erindring av det som har skjedd, en erindring som kan fremkalles ved hypnose. I halvtrance synes hendelser fra de nevnte to verdener å kunne oppleves bevisst og bringes inn i den vanlige dagsbevisstheten etter trancen.

Det virker altså som om mediets bevissthet - eventuelt sammen med en bærer av denne bevisstheten - løsner kontakten med kroppen, og derved med den omkringliggende fysiske virkeligheten.


Automatisk skrift i trance

Det som er sagt om automatisk skrift tidligere (6.3.3), gjelder også for automatisk skrift i trance, (5.19; 34.56). Eksempel: "Den norske dommer Dahl forteller om slike prestasjoner utført av hans datter: "Den 19. desember 1926 skrev hennes høyre og venstre hånd to forskjellige brev. Det som var skrevet med venstre hånd, var en meddelelse fra en avdød ung lege, Carsten S. til sin far. Denne faren sa senere, at håndskriften (som min datter aldri hadde sett) ikke kunne ha vært mer lik sønnens. Min datter hadde ingen anelse om denne unge legens eksistens. Det andre brevet, som var skrevet med høyre hånd, og med en helt annen håndskrift, var fra en viss Eva til hennes foreldre. Mens hennes hender førte de to blyantene, snakket min datter, som altså var i trance, smilende med sine to avdøde brødre." (34.56).

Hvordan kan fenomenet forklares? Det henvises til det som er sagt om automatisk skrift under avsnitt 6.3.3. I tillegg bør noen andre mer tekniske sider ved dette fenomenet kort kommenteres. Det gjelder evnen å kunne skrive to brev samtidig, og det med to forskjellige håndskrifter. I tillegg snakket hun altså med det som påstås å være "sine to avdøde brødre". Er slikt mulig uten tilstedeværelsen av flere, uavhengige intelligenser?


Talemedier

Talemedier er medier som i dyp-trance taler til - eller samtaler med - tilstedeværende mennesker. Talemediet kan snakke med et annet tonefall en mediets vanlige stemme. (*?) Ja, det kan avvekslende tale med flere forskjellige tonefall (*?). Det kan også tale på fremmede språk, både slike som mediet kan selv og slike som mediet vanligvis ikke behersker (*). Det kalles xenoglossi når man i trance snakker på fremmede språk (34.14). Innholdet i det som blir sagt, er svært variert. Enkelte medier taler nesten utelukkende om en verden hinsides Jorden, om livets mening og hvordan menneskene bør beflitte seg på å leve et rettskaffent liv. Det kan også overbringe buskap til enkeltpersoner. På den annen side finnes trance-medier som fremsier uforståelige ting. I enkelte tilfeller kan presise utsagn som ingen av de tilstedeværende kjente til, kontrolleres (5.22; 72.115, 158, 188, 191).

Drøftelse: Det synes å være på det rene at trance-tale som frembringer enkle setninger eller usammenhengende lyder, kan stamme fra mediets ubevisste psyke. Det samme kan tenkes å være tilfelle når det dreier seg om fornuftig tale på eget språk. At den ubevisste psyken kan ha skapende fantasi, er som vi har sett tidligere, ingen umulig tanke.

Men andre fenomen kan vanskelig forklares på denne måten. Hvordan kan mediet plutselig tale et fremmed språk? De fleste vil vite at det krever en stor innsats for på vanlig, bevisst måte å lære å beherske et nytt språk. En kan selvsagt også her hevde at den ubevisste psyken er kilden til denne kunnskapen. Men selv om mediet en gang for lenge siden skulle ha hørt en tekst på dette språket, så skal det godt gjøres å forklare at dette er tilstrekkelig for den ubevisste psyken til selv å beherske språket. Den ubevisste psyken skal eksempelvis ha mottatt ganske mye tekst for å få tilført et tilstrekkelig ordforråd til selv å kunne skape nye tekster.

Hvor kommer de forskjellige tonefallene fra? Det foreligger ingen grunn til å anta at den ubevisste psyken eksperimenterer på denne måten. Det er nærliggende å se dette fenomenet i sammenheng med automatisk skrift. Drøftelsen av dette fenomenet viser at det er vanskelig å forklare enkelte slike fenomen uten å forutsette tilstedeværelsen av andre former for intelligens. Med denne forutsetning vil det også være mulig å forklare xenoglossien, de forskjellige tonefall og tilførsel av korrekt informasjon som intet levende menneske kunne kjenne til.
6.3.7 Gjenstander beveger seg "av seg selv"
Gjenstander sies å kunne bevege seg "av seg selv" på forskjellige måter, som beskrevet nedenfor. "Borddans": Under nærmere bestemte forutsetninger kan er bord med 3 ben vippe om de 2 og banke med det tredje uten synlig årsak (*?). Ved bruk av bokstavkode (f.eks. b=2 bank, d=4 bank osv.) kan borddans formidle informasjon (*?), (72.271). "Poltergeist"-fenomen foreligger når bankelyder oppstår og/eller møbler og andre gjenstander i et hus flyttes eller knuses uten at verken mennesker eller dyr forårsaker fenomenene, i det minste ikke på vanlig måte (*), (15.58; 53.31, 47, 65, 74, 166-168; 48.51, 54; 23.170).

Eksempel: "Dagen etter, da datteren var alene på kjøkkenet, begynte kjøkkenska-pet å bevege seg. Hun rakk såvidt å redde en radio som sto oppå det, før skapet ramlet overende. Bilder datt ned fra veggene, tallerkener falt umotivert ut fra en hylle i kjøkkenskapet, og også i spiskammeret." (72.275). Det er interessant i denne forbindelse at gjenstander som flyr gjennom luften, ikke flyr på vanlig måte, som når noe kastes og følger en rett linje i sin grunnprojeksjon. Nei, det berettes at slike gjenstander kan fly rundt hjørner! Dessuten vises "hensyn" på den måten at flyvende gjenstander vanligvis ikke treffer personer, men styrer utenom.

Mange av disse fenomenene synes entydig å være knyttet til en (fortrinnsvis ung) person, som gjerne kalles "senterpersonen". Koblingen er slik "at det ikke hender noe unormalt når vedkommende er borte, og at denne personen alltid er til stede når poltereffekter inntreffer. Det er også påvist at hyppigheten av paranormale hendelser avtar med avstanden fra denne personen. Samtidig er det også blitt klart at "den skyldige" i virkeligheten er helt uskyldig, fordi han eller hun ikke er seg bevisst å ha noe som helst ansvar for det som skjer." (72.278). Man vet lite om disse fenomenene, og vi går vi ikke nærmere inn på dem her.


Levitasjon

Levitasjon kalles det når gjenstander (eller en person) svever fritt i rommet uten å være understøttet på normal måte (*?). (34.17; 66.60; 48.65). Eksempel: "Det hendte ofte at han (Home) ble løftet opp og svevet omkring i luften, undertiden over hodet på deltagerne. Det hendte aldri noe som ga grunnlag for mistanke om fusk." (72.286). Beretninger fra forskning i de senere år kan faktisk tyde på at fenomenet er ekte. Hva det kan bero på, hvis det er ekte, vet man ikke.


Teleportasjon

Teleportasjon kalles det når en gjenstand ad paranormal vei forflyttes, dvs. at den plutselig befinner seg et annet sted enn den var tidligere (*?), (53.172). Eksempel: "Når jeg tror teleportasjon er mulig, skyldes det følgende: Da jeg i 1962 utarbeidet min oversiktsrapport over poltergeistsaker, oppdaget jeg at i minst femti saker var de mer "vanlige" poltergeistfenomenene (som flygende gjenstander osv.) ledsaget av tilfeller av gjenstander som forsvant fra lukkede rom eller låste beholdere. Enkelte ganger dukket disse gjenstandene opp igjen andre steder. Og ofte ble de sett idet de dukket opp igjen." (53.173). På dette kombinerte fenomenet som omfatter dematerialisasjon, transport og materialisasjon har man ingen tilfredsstillende forklaring.


De fenomen som omfatter materialisering/dematerialisering hører til de mest oppsiktsvekkende innenfor parapsykologien. Betegnelsene antyder her som så ofte ellers desverre en slags forklaring. Men fenomenet selv består i at en gjenstand plutselig er til stede, der det tidligere ikke fantes noen slik gjenstand, og det uten at den er kommet dit på vanlig måte (*). Dette er kalt materialisering. Den motsatte prosessen, som er kalt dematerialisering, består da i at en gjenstand ad paranormal vei forsvinner (*), (65.141, 244; 53.53, 60, 65, 89; 54.54, 147).

Eksempel: "En begivenhet gjorde et dypere inntrykk på mer enn en måte. En messingvekt på omkring to kilo materialiserte seg og ble kastet fra den ene enden av sovesalen til den andre. Den traff metallrammen til en seng med et smell som ga gjenlyd. Det bråkte slik at lysene ble tent. Det viste seg at det var blitt en bulk i metallrammen til senga, og det fortalte litt om hvilken kraft som lå bak gjenstandene. .... Rektors bekymringer vokste fra dag til dag." (53.53).

Drøftelse: Tar man utgangspunkt i at intet kan oppstå av intet, og intet kan forsvinne til intet, må vi slutte at det her dreier seg om omforminger. Ved materialisering må noe bli omformet til å bli vanlig materie, slik vi kjenner den. Dette "noe" må da ha den egenskap at det i én tilstand er usynlig og ufølbart, og at det innehol-der det som skal til for å være vanlig materie, når det opptrer i den tilstanden. Det er kanskje nærliggende å anta at energiinnholdet er det samme i begge tilstander. Vi har da gått ut fra at den universelle loven om energiens konstans også gjelder her. Fenomenet teleprotasjon kan tyde på at gjenstanden eksisterer, eller i det minste kan eksistere, som "ting" også i den usynlige tilstanden. Hva får forvandlingsprosessen igang, begge veier, og hvordan skjer det? Ingen synes å ha et noenlunde tilfredsstillende svar på dette.

 

 

6.4 Paranormale fenomen som utføres aktivt

Enkelte mennesker med paranormale egenskaper har muligheten for å gjøre noe på eget initativ og tilsynelatende av egen kraft, som ligger helt utenfor mulighetene til vanlige mennesker. Det er noen av disse egenskapene som bare kort er behandlet her siden de stort sett er meget sjeldne.


Å helbrede fysisk og psykisk

Det foreligger beretninger om en rekke forskjellige former for aktiv, paranormal lindring eller helbredelse av sykdom og av psykiske problemer. Healing er tidligere betraktet ut fra den som blir behandlet, (avsnitt 6.3.4). Å se problemstillingen ut fra den aktive parten bringer lite nytt, og vi skal bare kort nevne at enkelte healere også skal være i stand til å helbrede seg selv. Å helbrede i trance. Det foreligger beretninger om helbredelser foretatt av medier i trance. Disse helbredelsene kan også omfatte vellykkede operasjoner utført ad paranormal vei (*?), (65.23, 32, 36, 42, 61, 63, 70, 87, 96, 99, 123, 132, 135, 140, 264, 270).


Villete ut-av-kroppen fenomen

Det ser ut til å eksistere to typer villete ut-av-kroppen fenomen: I det ene tilfellet foreligger en "utsending" med full bevissthet, mens kroppen ligger bevisstløs tilbake. Det kaller vi egentlige ut-av-kroppen fenomen (*). I det andre tilfellet drar en "utsending" (med begrenset bevissthet?) til et annet sted A, mens kroppen er tilbake med tilsynelatende full bevissthet (*?). Denne "utsending" kan da bli synlig for andre mennesker på sted A. Den kan også snakke og blir - av dem som ser - i det hele oppfattet som et vanlig menneske, inntil den eventuelt forsvinner ved å løse seg opp i intet. Vi kaller denne utsendingen for dobbeltgjenger. Denne typen hendelser er lite tilgjengelige for undersøkelser og så spesielle at vi ikke forfølger dem videre.


Psykokinese/telekinese

Kan en person med paranormale evner flytte og/eller bøye gjenstander, dvs. påvirke materien vha. mentale krefter, foreligger fenomenet psykokinese. En mengde forskjellige typer psykokinese er beskrevet i litteraturen. Vi ser på noen av dem:

Flytting og bøyning av gjenstander gjennom paranormal påvirkning av en person (*). Flyttingen og bøyingen kan skje uten at gjenstanden blir berørt (*). Gjennom en slags delegering av slike paranormale ferdigheter til andre mennesker, kan denne påvirkningen skje over store avstander (*?), (72.271, 290; 23.263; 53.10, 13, 16, 148, 150, 172; 54.180, 215, 224; 23.130, 134, 141, 155, 157, 161, 174).

Eksempel: "Professor Hans Bender ved universitetet i Freiburg sendte ... ut 2000 spørreskjemaer og fikk svar fra 70 prosent. Blant annet gjorde en profesjonell tryllekunstner oppmerksom på en ung sveitsisk ingeniør som han hadde prøvd å avsløre. Til sin store forbauselse hadde han oppdaget at det ikke var tale om fusk. Ingeniøren kunne faktisk bøye skjeer og gafler uten normale krefter like godt som Geller. Bender fikk anledning til å gjøre en rekke forsøk med denne ingeniøren. Allerede i første forsøk bøyde han fem skjeer bare ved å holde dem mellom tommel- og pekefinger i høyre hånd, uten å bruke kraft i det hele tatt. To av skjeene brakk, og en massiv gaffel ble bøyd oppover." (72.291).Undersøkelser av metallstrukturen i bøyningssonen har vist at strukturen er en annen enn ved bøyning utført med fysisk makt.

Ved flytting av gjenstander uten berøring kan den som gjør det, bli utmattet, (72/287). Det skulle tyde på at det er noe hos utøveren som bevirker fenomenet. Ved eksperimentell psykokinese er det oppnådd statistisk signifikante resultater som viser at terningkast kan påvirkes av viljen (*), (72.293). Mental tretthet eller kjedsomhet (antagelig pga. av eksperimentenes ensformighet) fører til en avdab-bingseffekt (*), (72.172, 296). Se også NS,26.11.94 og FP.4.1.

Eksempel: "I 1951-52 gjennomførte hun (Dr. Jessie Blundun) ca. ti tusen forsøk med klart overskudd av "treff". Fisk (forskerens navn) hadde gjort oppgaven vanskelig for henne. Hun fikk nemlig ikke engang vite hvilken terningside hun skulle prøve å få opp i hvert forsøk! Blundun satt hjemme hos seg selv og noterte sine terningkast. For hver forsøksdag hadde Fisk bestemt hva oppgaven skulle være, for eksempel å få flest mulig 5'ere. På sitt kontor satte han opp en plakat med "dagens måltall", men dette hadde Blundun ingen mulighet for å få kjennskap til på normal måte. Hun måtte altså først prøve å finne ut hva oppgaven gikk ut på ved å bruke sin "sjette sans". Deretter måtte hun nytte psykokinetiske evner for å få terningene til å lystre hennes mentale kommando. Alt i alt oppnådde hun et så stort overskudd av "treff" at det var mindre sjanse enn 1/30.000 for at det kunne være tilfeldig." (72.295).

Kommentar: Siden bare noen få mennesker synes å kunne dette, kan det vanskelig være den vanlige viljen som er aktiv, men kanskje en annen vilje med paranormale evner? Kan denne kraften og/eller energien være en "kultivert" utgave av de energier som er årsaken til poltergeistfenomenene og/eller de energier som fører til materialisering av tankeprojeksjoner eller synkverving?


Materialisering

De viktigste formene for materialisering er: synkverving, materialisering og dematerialisering av gjenstander, (48.66). Synkverving kalles det når en person ad paranormal vei gjennom sitt inderlige ønske(?) skaper noe slik at det kan bli synlig for andre (*?), (64.16). Fenomenet kalles også tankeprojeksjon.

Eksempel: "Det var sjelden Martin (Marcello Haugen) fikk gå i fred når han måtte passere en gutteflokk fra skolen. En dag hendte det noe. Han kom gående gjennom gaten, i enden stod flokken av plageånder. Det var for sent å snu. Da ønsket han seg dypt og inderlig at faren hadde vært der og gått ved siden av ham. Da han nærmet seg, vek guttene til hans store forundring til side og likesom hilste litt sjenert. Da han hadde passert, og pustet lettet ut, hørte han en av guttene si: "Hvor ble det av "Sigøyner'n?"" - Han kunne synkverve. Han forstod at han gjennom bare sitt inderlige ønske om å ha faren ved siden av seg, hadde skapt et blendverk for guttenes øyne. Senere lærte han seg å mestre denne kunsten, men han brukte den nesten aldri. Han betraktet det som et misbruk av evnene, noe illegalt, på grensen til sort magi." (64.16).


Drøftelse: Er det en og samme objektive, fotograferbare apparisjon som blir sett av alle de "vanlige" menneskene som er til stede? Eller er det en projeksjon som fremkalles fra det underbevisste til hver og en av tilskuerne? Flere forhold, bl.a. fotografering av tanker, kan tyde på at synkverving er et objektivt fenomen.

Forsøk har vist at "når mediet i det øyeblikk det fotograferes, konsentrerer tankene om en bestemt gjenstand, foreviger filmen ikke mediets ansikt, men hans tanker." (48.67). Dette tyder på at en film er mindre "klarsynt" enn en klarsynt person, men mer klarsynt enn ikke klarsynte personer. Det tyder videre på at tanken materialiseres noe mer gjennom konsentrasjon, og at denne graden av materialisering er tilstrekkelig for filmens form for klarsyn, men ikke nok for å bli sett av vanlige personer. Men enkelte personer synes likevel å ha evnen til å materialisere en tenkt skikkelse så sterkt at den blir synlig for andre. Den som har skapt en slik fantasi-skikkelse, kan oppløse figuren og bli kvitt den på denne måten, men det kan medføre tid og besvær, (66.166).


Materialisering
av gjenstander og andre materielle ting ut av intet er en gruppe meget uvanlige fenomen (*?). Disse fenomenene synes å være knyttet til personer med helt spesielle egenskaper. Det kan dreie seg om materialisering av såkalt hellig aske, ringer, frukter med videre. Dessuten er bespisning vha. materialisasjon et spesielt tilfelle innen denne gruppen av fenomen. (2.152; 54.42, 46, 50, 57, 84, 87, 98, 100, 102, 110, 114, 118, 138, 140, 146, 181, 189, 212, 217).

Eksempel 1: "På trots av Babas spøk om kirurgene og deres forkjærlighet for kniven, har han selv ved tallrike anledninger, foretatt kirurgiske inngrep når han mente at mandler eller svulster måtte fjernes. Til dette formål materialiserer han alltid alle de instrumentene han trenger til operasjonen. Etterpå lar han dem forsvinne." (54.147).

Hvordan kan fenomenet forklares? Det er nærliggende å ta utgangspunkt i det som er sagt om synkverving ovenfor. Det synes å være en form for svak materialisering av en tanke. Er dette begynnelsen på en materialiseringsprosess som på en måte kan videreføres innenfor samme dimensjon frem til vanlig, stabil materie? Tilførselen av energi må i en slik prosess være mye, mye større. Så stor at den vanskelig kan tas fra kroppen til den som materialiserer. Så selv om formen kan tenkes å ha samme opprinnelse som et synkvervet fenomen, må antagelig energien stamme fra en annen kilde. Hvilken?

I et første tilfelle - hvor gjenstanden er en "jordisk" gjenstand som blir dematerialisert og så materialisert igjen - er det nærliggende å anta at det er gjenstanden selv som er energikilden når gjenstanden igjen blir materialisert. Hvordan et "inderlig ønske" fra en person med paranormale egenskaper kan angripe materien innenfra og oppløse den, respektive forvandle materien til en usynlig tilstand med åpenbart helt andre egenskaper, er fortsatt en gåte.

I det andre tilfellet - hvor gjenstanden blir materialisert ut av løse luften, den varer en stund, og så dematerialisert igjen - synes energien på en måte å bli "lånt" midlertidig fra et ukjent sted, for så, etter en tid å bli gitt tilbake igjen. Om denne energien blir "lånt" fra tilstedeværende personer, gjenstander eller jorden er uvisst. I det tredje tilfellet - hvor en varig gjenstand blir materialisert frem - vil det dreie seg om et langvarig "utlån" av energi, antagelig fra ukjent kilde. Fenomenet kan vanskelig forklares som en slags hypnotisk påført illusjon.

 

 

6.5 Diverse

Et tidsskrift (SM64.11) informerer om en innretning som gjør det mulig å synliggjøre menneskets såkalte aura, en slags stråling som rekker ut over kroppens fysiske begrensning. Det skal være påvist at auraen er en slags elektromagnetisk energi.

I avsnitt 4.1.4 diskuterte vi fenomenet splittet personlighet. I lys av fenome-nene i kapittel 6 kan vi ikke utelukke at nevnte fenomen i visse tilfeller kan forklares som et trance-fenomen.
Bare unntaksvis har vi nevnt at dyr kan ha paranormale egenskaper. Dess-verre foreligger lite systematisk bearbeidet materiale på dette feltet, selv om det finnes mange beretninger. SM.56 informerer om noen interessante eksperimenter med dyr, slik som disse: Mange eiere av kjæledyr kan fortelle om hvordan hunder, katter og andre kjæledyr på forhånd merker når eieren kommer hjem, også når hjemkomsten skjer på et tidspunkt utenom det vanlige. Er fenomenet ekte, kan det tyde på telepati, klarføling eller klarsyn hos disse dyrene.

Det er kjent at enkelte katter "svarer" når telefonen ringer, forutsatt at det er en nær person som ringer. Når andre personer ringer, reagerer de derimot ikke. Det ser altså ut til at dyrene vet hvem som ringer før røret er tatt av. Også dette tyder på paranormale evner.

Vi har nå gjennomgått de vanligste parapsykologiske fenomenene. Selv om mange av dem ikke er godkjent som reelle, foreligger likevel svært mye materiale som vi må forholde oss til. Det skal vi gjøre i avsnitt 6.6 og kapittel 7. Men før vi slutter her, må vi gjøre oppmerksom på at det foreligger beretninger om et større antall fenomen i tillegg til de nevnte. Dessuten finnes beretninger om mange former for komplekse fenomen, som inneholder flere "rene" fenomen i kombinasjon. Gjennom flere typer parapsykologiske fenomen formidles informasjon. Det skjer gjennom automatisk skrift, talemedier, visjoner og transcendentale reiser og så videre. Kan denne informasjonen fortelle oss noe? Det kan bli gjenstand for en annen analyse.

6.6 De paranormale fenomenene sett i sammenheng

Det at en tryllekunstner til forveksling kan etterligne et ekte paranormalt fenomen, betyr ikke at det ekte fenomenet ikke er ekte.

Oversikt

En rekke paranormale fenomen er nå diskutert hver for seg. Spørsmålet er om det avtegner seg noen større og bakenforliggende forbindelser hvis alle disse fenomenene og deres mulige forklaringer ses i sammenheng. Det er dette vi skal drøfte nå. Vi tar da utgangspunkt i en rekke sentrale fenomen som vi må betrakte som reelle. På dette grunnlaget, og ut fra de mulige forklaringer som er drøftet, skisserer vi en teori eller modell, som beskriver det som kan ligge bak disse fenomenene, og som til en viss grad kan forklare dem. Deretter anvender vi modellen på de øvrige, "godkjente" fenomenene. Det gjør vi for å teste modellen og eventuelt å justere eller utvide den. I siste avsnitt undersøker vi om denne forklaringsmodellen også kan kaste nytt lys over andre, ikke godkjente fenomen.

Vi begynner med å presentere de hovedelementene som modellen synes å måtte inneholde, og begrunner hvorfor. På groveste nivå inneholder modellen tre "ting": (1) Fysiske "ting" og sentrale egenskaper knyttet til dem. Med fysiske ting mener vi noe som objektivt eksisterer, men som ikke nødvendigvis er det samme som de materielle tingene vi kjenner fra vår hverdag eller fra fysikernes mikrokosmos. (2) Hvordan disse fysiske tingene fungerer i samspill med omgivelsene, og (3) forskjellige former for paranormale evner som mennesker kan ha, og hvilken rolle de spiller i frembringelsen av de forskjellige fenomenene i samspill med "tingene" under
punkt (1).

De parapsykologiske fenomenene gir små innblikk i en verden som i sannhet avviker fra vår daglige tilværelse. Når vi drøfter disse spørsmålene, må vi derfor være åpne for nye og uvante begreper og forhold. Hvis det ikke hadde vært tilfelle, hadde vi ikke hatt med paranormale fenomen å gjøre. Drøftelsen har ført frem til at teorien må inneholde følgende hovedelementer:


Ad (1) og (2)

Klarsyn av dyr og materielle ting, psykometrisk fornsyn og fremsyn, vanlig fremsyn, reprisehallusinasjoner og sanndrømthet peker i retning av at det må finnes et "livets speil" (LS) og en "livets film" (LF). Ut-av-kroppen fenomen viser at mennesket har et finstofflig legeme (f-legeme) inne i det materielle legemet (m-legemet). Disse to kroppene kan midlertidig skille lag, og er da forbundet med et meget elastisk, finstofflig "bånd". Bevisstheten og psyken (eventuelt bare deler av den?) følger med f-legemet. Til sammen utgjør de da et f-menneske.

Barns minne om tidligere liv, dødsvisjoner, automatisk skrift og krysskorrespon-danse samt ut-av-kroppen fenomen tyder på at det finnes andre verdener med intelligente vesener. Og det må eksistere forskjellige former for kontakt mellom vår verden og disse verdener.
Energifenomen som psykokinese og poltergeist-fenomen samt materialisasjonsfenomen tyder (1) på at psyken kan innvirke på materien og (2) på at materien er en slags fortettet energi som kan omformes, fra materie til energi og omvendt, ved lovmessigheter vi idag ikke kjenner. Denne energien må, i sin dematerialiserte form, eksistere på et ikke-materielt plan. Barns minne om tidligere liv tyder på at i det minste en rekke mennesker har levd på Jorden før.


Ad (3), paranormale evner.

Forskjellige typer paranormale evner, som er særlig utviklet hos enkelte mennesker, setter dem i stand til å gjøre bruk av de "ting" (se ovenfor), som fysisk sett eksisterer, og som bl.a. bidrar til å tilveiebringe de forskjellige såkalte paranormale fenomen, samt å formidle den nevnte kontakten mellom vår verden og den eller de nevnte, andre verden(er).


Utkast til modell
Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse av modellen og hva som ut fra modellen skjer når de forskjellige typer fenomen oppstår: Det som er kalt "livets film" (LF) inntar en sentral plass i modellen. "Livets film" finnes over alt. Den inneholder detaljerte "filmopptak" om det som har skjedd i fortiden her på Jorden, og en detaljert beskrivelse av fremtiden, selv om sistnevnte ikke er helt forbindtlig. Nåtiden, det vil si alt som skjer nå, synes å speile seg i noe vi har kalt "livets speil" (LS). Livets speil "ser" alt, eller i det minste svært meget av det som skjer, og "reflekterer" det det "ser" i alle retninger. Det må være under denne speilingen "opptakene" i LF skjer, de registreringene som oppbevares i LF som informasjon om fortiden. LF innholder informasjon fra flere hundre-, ja kanskje fra flere tusen år tilbake. Hvordan registreringene om fremtiden kan være kommet inn i LF, kommer vi tilbake til.

Da registreringene fra ett sted på Jorden er tilgjengelige på helt andre steder, tyder det på at LF virker etter et slags holografisk prinsipp som innebærer at helheten er representert i hvert utsnitt, og at hvert utsnitt representerer helheten. Tilsvarende gjelder også for tiden, slik at registreringene fra en fjern fortid på et helt annet sted kan være tilgjengelige her og nå.

"Livets film" er en levende lyd- og fargefilm i tre dimensjoner. Men den synes også å innholde (tanker og) stemninger. Man kan spørre om det som registreres i vår psyke, er en del av LF. Men det synes ikke å være tilfelle, og det av nærliggende grunner. Det som registreres i vår psyke eller hukommelse, registreres der gjennom en materiell prosess. (Det antar man i det minste, selv om man ikke vet hvordan det skjer.) Denne registreres i LF i likhet med alle andre materielle prosesser. Det finner altså sted en dobbeltregistrering, en i vår psyke og dessuten en registrering i LF. Det spesielle er, at det i LF blir en registrering av en registerering, fordi den materielle hendelsen i dette tilfellet selv er en registrering, hvis denne antagelsen stemmer.

Utsnitt av LF i rom og tid ser ut til å kunne manifestere seg ved en form for materialisering (reprisehallusinasjon). I så fall synes det å skje på det samme sted registreringene i sin tid fant sted, eller sågar hva angår fremtiden, på det stedet hendelsen (om kort tid?) vil komme til å skje. Materialiseringen synes enkelte ganger å kunne bli så sterk at nåtidens mennesker kan bevege seg inn i den som om den var vår vanlige, materielle verden. For vedkommende personer gir dette en spesiell bevissthetstilstand.

"Livets film" synes å ha en finstofflig karakter, og det må være et stoff med stor elastisitet. Det henger sammen med at et slags stoff med egenskaper i samsvar med LF synes å hefte ved mennesker og gjenstander, ikke minst de gjenstander mennesker har vært i nær kontakt med. På denne måten er menneskene omgitt av usynlig informasjon om sin fortid og sin fremtid. Også gjenstander er omgitt av usynlig informasjon om sin fortid. Bare enkelte mennesker, de såkalte psykometrikerne, kan se inn i denne ellers så usynlige verden.

LF's informasjon om fremtiden er i modellen ingen forskrift, men en detaljert prognose med betydelig treffsikkerhet. Tilværelsen er ikke forhåndsbestemt, men LF synes å være en dyktig "prognosemaker". Når et avvik inntreffer mellom det som skjer, og det som ifølge LF's fremtidsinformasjon skulle ha skjedd, hva skjer da med LF? Registreringen av det som skjer, sletter den samtidig informasjonen om det som "skulle ha skjedd", eller oppbevares begge informasjonene? Forfatteren er ikke kjent med noen fenomen som kan tyde på at LF oppbevarer begge informasjonene.

Hva bestemmer informasjonsinnholdet i LF's registreringer om fremtiden? Når finner disse registreringene sted og hvordan? Det foreligger ingen "godkjente" fenomen som kan gi holdepunkter for svar på disse spørsmålene. Er det våre egne handlinger som gir grunnlag for LF's informasjon om fremtiden etter hvert som de blir registrert, ut fra et generelt prinsipp om årsak og virkning? Har det enkelte menneske noen mulighet for å påvirke fremtidsinformasjonen i LF, og derved sin egen "skjebne"? Modellen har ikke noe svar på dette. Men fremtidsaspektet ved LF åpner for en ny forklaring på det såkalte deja-vu fenomenet, som går ut på at vi mener å ha opplevd tidligere det vi opplever akkurat nå. Kanskje den tidligere opplevelsen var et hastig blikk inn i fremtidsaspektet til LF?

Før vi i denne omgang forlater temaet "livets film", vil vi stille oss spørsmålet om forestillingene om en "livets film" er en umulig tanke for oss moderne mennesker? Vi vil her minne om at vi nå kan stille opp en antenne hvor som helst i rommet, inne og ute, og med egnete apparater ta inn informasjon fra et stort antall radiostasjoner og mobiltelefoner og i tillegg levende fargebilder fra flere TV-sendere. All denne informasjonen befinner seg usynlig, umerkelig og samtidig i hvert av rommets små utsnitt hele tiden, uten å kollidere med hverandre. For bare 75 år siden ville dette vært en helt umulig tanke.

Livets speil og livets film må ligge i en dimensjon utenfor vår tilværelse. Likevel vil alt som skjer på Jorden ha et aspekt som rekker inn i denne utenforliggende dimen-sjonen. Dette aspektet må inneholde all den informasjonen som registreres og lagres i "livets film" og det som gjør "speiling" og registrering mulig. Kommunikasjonen mellom vår verden og denne utenforliggende dimensjonen må altså være asym-metrisk: Full informasjon fra Jorden til den utenforliggende dimensjonen om det som skjer og har skjedd. I motsatt retning; begrenset informasjon om enkelte hendelser eller tilstander vedrørende fortid, nåtid eller fremtid til noen få mennesker, og da særlig slike med paranormale evner. I slike tilfeller ser det ut til at LF gir fra seg informasjon passivt. Men enkelte fenomen, og da særlig spontant klarsyn og reprise-hallusinasjoner, kan også tolkes dithen at LF kan gi fra seg informasjon aktivt. Hvis det skulle være slik, ville det åpne helt nye perspektiver for forståelsen av naturen til LF.

Ved hjelp av LS og LF kan en rekke paranormale fenomen forklares. Vi skal kort gjennomgå de viktigste. Klarsyn er en paranormal mulighet for å se ting som skjer mens det skjer på helt andre steder enn der det blir sett. Klarsyn er altså ikke avhengig av at en person bevisst eller ubevisst sender et budskap. Ut fra vår teori kan dette skje ved at den klarsynte "kobler seg inn på" det aktuelle utsnittet av livets speil. Derved er informasjonen tilgjengelig.

Fornsyn og fremsyn er paranormale muligheter for å se ting som har skjedd, eller som skal skje et sted. Også her kobler den klarsynte seg inn på det aktuelle utsnittet av livets film. Derved er informasjonen tilgjengelig. Personer eller gjenstander som er til stede, og som har en spesiell tilknytning til den informasjonen som søkes, kan lette den klarsyntes tilkobling til det aktuelle utsnittet av LF. I så fall foreligger psykometrisk fornsyn og fremsyn.

Klarsynte henter antagelig ofte (eller alltid?) sin klarsynt-informasjon fra denne livets film, eller via dens speilende evne, når det gjelder nåtiden. Personer ser ut til å kunne spille den samme kontaktskapende rollen for den klarsynte, som gjenstander spiller for psykometrikeren, som skaffer seg tilgang til deler av denne livets film gjennom kontakt med gjenstander.

En mulig forklaring på sanndrømthet kan være at man i drømme kan komme i direkte eller indirekte kontakt med et utsnitt av LF, og at drømmen derved får et sant innhold om fortiden eller fremtiden til det drømmen handlet om. Mottok den som drømmer sann informasjon i drømmen om noe som skjedde samtidig med drømmen, kan det være fordi den drømmendes bevissthet av en ukjent årsak fikk tilgang til et utsnitt av LS.

Klarsyn med apparisjon, innebærer at et bilde av den klarsynte kommer til syne for den personen som blir sett av den klarsynte. Informasjonen flyter altså begge veier. Som en mulig forklaring på dette fenomenet ut fra vår teori kan man tenke seg at den klarsyntes kontakt med livets speil medfører at dette speilet speiler informasjon begge veier: Fra personen til den klarsynte. Det gir det egentlige klar-synet. Dessuten speiles bildet av den klarsynte andre veien, slik at vedkommende person ser den klarsynte som en apparisjon. "Livets film" synes å være lite aktuell som informasjonskilde ved hypnotisk aldersregresjon.

Telepati er ikke benyttet til å begrunne LS. Men kan telepati forklares ut fra LS? Som det fremgår av den skisserte teorien, inneholder LF ikke bare bilder, men også tale, stemninger, "alt". Da kan telepati og klarsyn bli to typer fenomen som formidles av LS på tilsvarende måte. Mens det ved klarsyn uten sender må være den klarsynte som er initiativtaker, synes både sender og mottaker å kunne utløse telepatifeno-menet. Men teknikken i fenomenet vil kunne være den samme.

Som nevnt, viser ut-av-kroppen fenomen at mennesket har et finstofflig legeme (f-legeme) inne i det materielle legemet (m-legemet). Disse to kroppene kan midlertidig skille lag, og er da forbundet med et meget elastisk, finstofflig "bånd". Bevisstheten og (deler av?) psyken følger med f-legemet. Dette må innebære at mennesket er ett "jeg" med én bevissthet, og at denne psyken (i utvidet forstand) har to legemer, ett materielt og ett finstofflig. Legemene synes å være omtrent like store og ha omtrent samme form, slik at de stort sett dekker det samme rommet. De to legemene kan på en måte skaffe bevisstheten tilgang til to forskjellige tilværelser, dels samtidig, eller avvekslende til den materielle verden som vi alle kjenner, eller til en finstofflig verden, som på en måte må være i samsvar med det stoffet f-legemet består av. Den finstofflige verden synes, i det minste delvis, å innta det samme rommet som vår fysiske verden.

Selv om mye ennå gjenstår, er det materielle legemet kjent og utforsket i betydelig grad. Til dels gjelder dette, som vi har sett, også den fysiske hjernen, som jo er del av m-legemet. F-legemet vet vi derimot lite om. Det må være usynlig for vanlige øyne. Det må være svært lett av vekt, hvis det overhode veier noe. Og det forhold at sansene, psyken og bevisstheten følger dette legemet, tyder på at det kan ha en finstofflig hjerne, som dekker omtrent de samme funksjonene som den fysiske hjernen. Eventuelt kommer også andre funksjoner i tillegg? Disse forhold kan bidra til å kaste lys over hvordan noen av de paranormale evnene kan virke.

Av dette kan vi slutte at menneskelig oppmerksomhet og intelligens i et usynlig, finstofflig legeme, f-legemet, kan befinne seg i det rommet vi oppholder oss, uten at vi merker det. Et slikt vesen vil vi kalle f-menneske. Bare klarsynte personer kan se slike f-mennesker. Enkelte fenomen kan tyde på at også noen dyr kan se dem. Både passive og aktive ut-av-kroppen fenomen synes å være så godt dokumentert at de må betraktes som reelle. Dette åpner for mulige forklaringer av andre paranormale fenomen, og da særlig apparisjoner av forskjellig slag. I første rekke gjelder det apparisjoner for klarsynte personer, som antydet ovenfor. Men en viss form for synliggjøring av f-mennesket for vanlige øyne synes å være mulig vha. svakere eller sterkere former for materialisering.

Kanskje har døden noe å gjøre med en definitiv atskillelse av f-mennesket fra m-legemet? I så fall kunne ut-av-kroppen fenomenet kaste lys over fenomenet dødsvisjoner, eller i det minste noen av dem? Da kan man jo tenke seg at det er et f-menneske som gir seg til kjenne for et annet menneske som en apparisjon i drømme eller i våken tilstand i tilknytning til vedkommende persons dødsprosess.

Det at f-mennesket lever i en annen tilværelse og kan vende tilbake til sitt m-legeme og dermed til vår materielle verden, gir indikasjon på at det finnes en annen verden hvor intelligente vesener, som f.eks. f-mennesker, kan leve. Men også andre godkjente fenomen kan peke i samme retning. Det gjelder barns minne om tidligere liv, dødsvisjoner, automatisk skrift og krysskorrespondanse. Og det må eksistere forskjellige former for kontakt mellom vår verden og denne finstofflige verden, som vi her vil kalle f-verdenen. I den modellen som vi på grunnlag av fenomenene søker, inngår derfor en finstofflig verden som er den verden f-mennesker og eventuelt andre intelligente, finstofflige vesener oppholder seg i. Mellom denne og vår verden må det finnes forskjellige former for kontakt.

Hvordan ser andre godkjente fenomen ut i lys av dette? Transcendentale nær-døden opplevelser skjer i ikke-jordiske omgivelser. Modellen inkluderer eksistensen av en finstofflig tilværelse i en finstofflig verden. I den grad disse i og for seg reele nær-døden opplevelsene representerer noe objektivt tilstedeværende, kan de gi supplerende informasjon om sider ved denne finstofflige verden. Men det eksisterer ingen motsetninger mellom disse opplevelsene og modellen. Uten å gå nærmere inn på det her synes alle disse forhold også å gi plass for trancefenomenet.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan de godkjente energifenomenene, psykokinese og poltergeistfenomen virker, og hva som må finnes, psykisk og finstofflig, for å forklare dem. Fenomenene gir lite innblikk i det som ligger bak dem. Modellen begrenser seg derfor til å si at det må finnes energi tilpasset den finstoff-lige verden. Denne energien må bli brukt til å opprettholde livsfunksjonene i f-verdenen og formidle andre fenomen der som trenger energi, f.eks. bevegelse.

F-energien må også kunne fortettes til materie etter lover vi ikke kjenner, likesom materie synes å kunne omformes til f-energi. Det er nærliggende å anta at f-energi og finstofflig masse er synonyme begreper på samme måte som energi og materie er synonyme begreper i vår materielle verden. Ut fra dette skulle energi og f-energi, finstofflig masse og materie i bunn og grunn være det samme. Materie er, som vi vet, energi i en fortettet orden. Spørsmålet er da om finstofflig masse, som bl.a. f-legemet består av, er et slags tidlig stadium i denne fortetningsprosessen frem til materie, eller om den er fortettet på en annen måte. Massen i f-legemet må i alle fall bestå av energi som er fortettet frem til en stabil tilstand, likesom vår materie er energi som er fortettet frem til en stabil tilstand. Ut fra dette forutsetter modellen at materie omdannes til f-materie og f-energi ved dematerialisering. Ved materialisering dannes materie ved at f-materie tilføres f-energi.


Mer om hvordan hovedelementene i modellen fungerer

Barns minne om tidligere liv tyder på at i det minste noen mennesker har levd på Jorden tidligere. Det betyr at pre-eksistens som fenomen må eksistere, at man altså kan ha eksistert som individ på Jorden og eventuelt i en finstofflig verden før det nåværende livet tok til gjennom fødselen her på Jorden. Samme forhold gjør det rimelig å anta at reinkarnasjon som fenomen også eksisterer fremdeles, at i det minste noen av oss som lever på Jorden idag, vil komme til verden igjen i en baby for å begynne et nytt liv her på Jorden kortere eller lengre tid etter at det nåværende livet på Jorden er slutt. Barns minne om tidligere liv viser også at det er psyken som har kontinuitet som forutsetter en form for tilværelse mellom to inkarnasjoner. Det må være en finstofflig tilværelse i en finstofflig verden, eventuelt i bevisstløs tilstand.

Automatisk skrift og dens spesielle utgave som kalles krysskorrespondanse, er vel dokumenterte fenomen som kan forklares ut fra ovenstående modell: Begge deler kan forstås som en form for kommunikasjon mellom vår verden og en f-verden som inneholder intelligens. Som vi har sett, kan intelligens være til stede i f-verdenen i form av intelligente, finstofflige vesener, kanskje også på annen måte. Ikke minst krysskorrespondansen tyder på inngrep fra en ganske avansert intelligens som opererer koordinert over hele Jorden, og som takler vanskelige oppgaver. Denne form for kommunikasjon forutsetter at det eksisterer mennesker som har den paranormale evnen som kalles automatisk skrift.

Astrale reiser er betegnelsen på de reiser et f-menneske kan foreta her på Jorden. Passer dette fenomenet inn i den skisserte modellen? Både de som passivt og de som villet kommer i ut-av-kroppen tilstanden, forteller at reisen skjer som en ren viljesakt; man ønsker seg et sted, og kommer dit med stor fart. Det som skjer, synes altså å være at psyken påvirker den finstofflige materien, i dette tilfellet f-legemet, til å forflytte seg. Den psykiske kraften ser da ut til å være så stor i forhold til f-legemets minimale masse, at transporten går fort og lett. Dette kan også åpne for en analog forklaring av psykokinese.


Nytt lys på ikke-godkjente fenomen?

Mange av de ikke godkjente fenomenene er likevel ganske godt dokumentert. Hvordan ser disse ut i lys av den teorien som er skissert på grunnalag av de godkjente fenomenene? Hvis de føyer seg inn i teorien uten problemer, vil det øke deres troverdighet. Da vil de også bidra til å underbygge teorien. I motsatt fall vil det få motsatt virkning. Hvilke fenomen dreier det seg i første rekke om? Vi skal se nærmere på: Direkte stemme, aldersregresjon til tiden før fødselen, dobbeltgjenger-fenomenet og visjonært klarsyn.

Direkte stemme er betegnelsen på et fenomen hvor en stemme lyder ut av "løse luften". Fenomenet kan betraktes som lyd fra f-verdenen som er så sterkt materialisert, at den er blitt hørbar i vår materielle verden. Hvis dette stemmer, vil forklaringen innebære en viss utvidelse av modellen, så langt den foreligger, uten å komme i konflikt med den.

Aldersregresjon med past live therapy. Kan teorien vår kaste lys over disse fenomenene? At den hypnotiserte kan oppleve merkelige ting i denne tilstanden, er et faktum. Men hvor kommer opplevelsene fra? Det kan være fra vår ubevisste psyke. Men en slik forklaring synes ikke alltid å være mulig. Det er kjent at hynose kan frembringe en slags klarsansning hos mediet. Ut fra modellen skulle mediet da kunne få kontakt med LF og opplevelser som er registrert der. Om disse stammer fra et eget tidligere liv, er et annet spørsmål. Men i likhet med andre "gjenstander" har vi, som vi har sett, informasjon om vår fortid rundt oss. Så det var kanskje ikke så urimelig om det nettopp var vår egen fortid det psykometriske fornsynet fra LF formidlet kontakt med? Hvis det i tillegg virkelig er slik at psykiske problemer virksomt kan behandles gjennom past live therapy, støtter det en slik forklaring. Vi sier selvsagt ikke at dette er den riktige forklaringen. Vi sier at teorien har en forklaring på disse fenomenene også. Og hvis forklaringen er noenlunde riktig, ville den kaste mer lys over reinkarnasjonsaspektet i modellen.

En rekke fenomen forteller om en slags dobbeltgjenger, som enkelte mennesker bevisst eller ubevisst kan sende ut som en slags ambassadør uten (eller med redusert?) bevissthet. En nærmere analyse viser at fenomenene faller inn i mønsteret vårt uten problemer.

Visjonært klarsyn er et annet ikke godkjent fenomen. Det er klarsyn inn i en transcendental verden. Hvis det er "livets film" som er informasjonskilden, kan man kanskje slutte at visjonen må representere noe reelt, siden "livets film" hele tiden synes å motsvare realiteter i fortid eller fremtid. Og det den viser, må da stamme fra en reel verden som ikke tilhører denne jord. Konsekvensen av det må vel være at man ikke kan utelukke at det er denne ukjente verden selv, og ikke bare en film fra den, vedkommende får et blikk inn i. Det forhold at slike visjoner kan kombineres med transcendentale reiser inn i visjonens verden, kan jo peke i samme retning. Visjonært klarsyn kan altså forklares på to måter ut fra modellen: Som et blikk inn i LF, som da også inneholder informasjon fra en finstofflig- og ikke bare fra vår materielle verden. Modellens andre mulige forklaring går ut på at klarsynet formidler et blikk inn i en reell, transcendental, finstofflig verden.

Hovedinntrykket av denne gjennomgangen må være at modellen også ville gi en forklaring på de fleste ikke godtatte fenomen. Noen av disse fenomenene ville kreve en utvidelse av modellen, men uten å kullkaste noe av det gamle. Og for noen fenomeners vedkommende har modellen ingen forklaring.


Til LEG - Innhold  Til LEG - kapittel 7 

Til hovedside 
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no