VERDEN HVORHEN?

av Johan Lem


Aquarius Forlag as
© Johan Lem
ISBN 82-443-0009-4

Boken er en bearbeidet utgave av en rapport med samme navn som ble utgitt på LEMON FORLAG i 1994 (ISBN 82-90798-03-2)

 

FORORD

Denne boken er ment å være et bidrag til en bedre forståelse av det som skjer i verden idag og hva som kan gjøres. Stoffet er hentet fra samfunnsanalysen

VERDEN HVORHEN?

som er dokumentert i en rapport med samme navn. Det er etter hvert skrevet mange bøker og rapporter om de tema som er analysert i dette prosjektet. Er det da behov for en bok til? Forfatteren mener ja, fordi denne analysen atskiller seg fra andre på vesentlige punkter. Sålangt forfatteren kjenner til, har den valgte tilnærming ikke vært prøvd på samme måte tidligere. Grunnen kan bl.a. være at dokumentasjonen fra en så bred analyse vil sette noe større krav til leseren. Mange fagområder blir behandlet, og samspillet mellom fagområdene kan bli mange og uvante. Fremstillingen er likevel enkel og stoffet lett tilgjengelig og uten krav til faglig kompetanse.

Det er opinionen som kan påvirke det politiske systemet. Boken henvender seg derfor i første rekke til opinionen, til samfunnsbevisste mennesker i alle aldre, men kanskje særlig til unge mennesker, som må takle den tvilsomme arven vi overlater dem. Boken vil i sin form og sitt innhold formidle innsikt til støtte for leserens frihet, ansvarsfølelse og kritiske sans.
Det er forfatteren som har tatt initiativ til prosjektet, da han var interessert i å finne ut for sin egen del. Men situasjonen i de politiske miljøer og i verden forøvrig kan tyde på at det finnes et generelt behov for en mer helhetlig forståelse. Det er også forfatteren som har foretatt analysene og dokumentasjonen, og som har finansiert prosjektet. Ved sin side har han hatt en liten gruppe samfunnsengasjerte personer av forskjellig alder og bakgrunn, nemlig:

Spesialpedagog og tidligere
kommunepolitiker i Oslo, Liv Johannson

Siviling. og direktør i eget firma Per A. Løken

Økonomidirektør Tor Zahl

Sosiolog og sosialøkonom Peder Inge Furseth
som deltok i første halvdel av prosjektet inntil han reiste til USA.

Disse personene har vært impulsgivere, samtalepartnere og høringsinstans ved utarbeidelsen av mellomresultatene og prosjektets sluttdokumentasjon. Kontakten har stort sett skjedd gjennom en rekke møter i tiden fra høsten 1992 til sommeren 1994. La meg få rette en hjertelig takk til disse personene i Oslo som har brukt så mye av sin fritid og tilført prosjektet så mange impulser, konstruktiv kritikk og engasjement. En takk også til de andre personene som har gitt meg hjelp, råd og verdifulle kommentarer av forskjellig art. Særlig vil jeg nevne Grethe Nordhelle, som var en uvurderlig fødselshjelper for prosjektet. Terje Kato Stangeland og Arild Sæther har kommentert manuskriptet og Leif-Runar Forsth i Aquarius Forlag as har langt på vei gjort disse tankene til sine og investert både arbeid og risiko i prosjektet.

Det er mitt håp at samfunnsbevisste mennesker i alle aldre vil påta seg jobben med å studere boken, og at de vil hente økt innsikt og inspirasjon til egne studier fra denne analysen.

 

Lillesand våren 1996

Johan Lem

 

 
Til Innhold  Verden Hvorhen?  Til kapittel 1  Verden Hvorhen?

 Til hovedsiden
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no