3 EN VISJON AV VÅR FELLES FREMTID

 

Faren som truer oss alle, kommer ikke fra naturen, men fra mennesket. Alt avhenger av om vår psyke fungerer riktig eller ikke. Det innebærer at redningen må komme fra samme sted     Ukjent kilde

Før vi ser nærmere på de utfordringene vi står overfor og de tiltak som bør settes iverk for å snu utviklingen, vil vi skissere et slags ønsket samfunn, en visjon av vår felles fremtid. En visjon er viktig, fordi den skal angi retningen for den ønskede utviklingen og for strategien, og dessuten gjøre det mulig å samordne tiltakene, slik at de understøtter hverandre. Sett i lys av dagens virkelighet vil en slik visjon lett virke utopisk eller naïv. Det kan også gjelde forfatterens visjon. I så fall: Lag din egen visjon, for vi bør alle finne ut om vi er tilfredse med nåværende utvikling og om vi, med tanke på våre barn og barnebarn bør justere kursen. Skal vi treffe de riktige tiltakene, må vi - i tillegg til visjonen - også forstå hva som skjer. Å formidle slik forståelse er oppgaven til kapittel 5.

I vår visjon av det fremtidige verdenssamfunnet gjelder en rekke grunnleggende egenskaper og rammer, slik som disse:

- De fleste menneskene i det fremtidige verdenssamfunn har skjønt og tatt konsekvensen av at Jorden er et "romskip", og at vi alle er avhengige av at det livsgrunnlag dette romskipet tilbyr, blir forvaltet med henblikk på å vare. Det inne-bærer at de økologiske rammene er utforsket og blir respektert. Det innebærer også at menneskene i det lange løp ikke lever på bekostning av fremtidige generasjoner.

- Menneskene har innsett forskjellen mellom livskvalitet og levestandard, og at det som er vesentlig, er å ha en bra livskvalitet. Og menneskene har tatt de mange konsekvensene av denne innsikten.

- Menneskene i dette verdenssamfunnet vil ha noe i tillegg til penger: Mening og lyst til å leve videre, hvor "mening" i langt større grad er knyttet til andre verdier enn penger, makt, posisjon og prestisje. For mange vil dette være naturopplevelser, samvær med andre, samtale, læring, studier for å øke sin innsikt, kreativ utfoldelse, hjelp til andre osv.

- Dette samfunnet har utviklet teknologier og systemer som kan gi en levestan-dard som er tilstrekkelig for en bra livskvalitet for Jordens fremtidige befolkning (på fra 8 til 12 milliarder mennesker) uten å komme i konflikt med Jordens økologiske begrensninger.

- Det økonomiske systemet sikrer arbeid til alle, slik at alle kan skape de verdiene han/hun og familien lever av. Alt nyttig arbeid hjemme og ute er likeverdig, uavhengig av om man får betaling for det eller ei.

- Produksjon, transport og emballasje blir utført med så lite ressurser som mulig, og med henblikk på gjenbruk i størst mulig grad.

- I dette samfunnet forebygger man i stor grad i stedet for å reparere skader. Man er derfor særlig opptatt av å gi barn og ungdom de beste oppvekstvilkår. Men også forvaltningen av voksnes psykiske og fysiske helse er, i egen interesse, i fokus. Det samme gjelder forvaltningen av naturen og naturens ressurser.

- Ingen person eller gruppe i det offentlige liv får lov til å lage rammevilkårene for seg selv, heller ikke politikerne.

- Dette har bidradd til at landenes mest egnete personer er kanalisert inn i sam-funnets sentrale posisjoner. På denne måten er innsikt og moral knyttet til makten. Det gjelder også de sentrale posisjoner i landenes fellesfunksjoner. Dessuten gjør systemene det mulig på en naturlig måte å kunne omplassere personer som viser seg å være feilplassert.

- I samfunnene hersker åpenhet og gjensidig kontroll. Dels er forutsetningene for dette innebygd i systemene. Dels sørger edruelige media, som er seg sitt store ansvar bevisst, for det. Dessuten finnes en våken og informert opinion.

- Menneskene i denne fremtidige verden har stort sett innsett det ugunstige og farlige i å skape fordommer på ideologisk grunnlag. Man har derfor sluttet med religiøs, etnisk, nasjonal og sosial indoktrinering. I en overgangsperiode trodde man at slik påvirkning kunne fortsette, fordi man samtidig lærte å være tolerante. Men man har nå sett at toleransens selvdisiplin er altfor svak til å tøyle følgene av den ideologiske indoktrineringen.

- I dette verdenssamfunnet er demokratisering kommet i stedet for sentralisering. Som ledd i dette fungerer lokaldemokratiet slik at "alle" er med å bestemme over egen situasjon.

- Forutsetningen for demokratiseringen er innføringen av opplysningssamfun-net. Det har blandt annet ført til at teknologien blir brukt til å gjøre mest mulig kunnskap tilgjengelig for flest mulig. Dessuten er oppdragelsen slik at de fleste blir interessert i å følge med. Internet og lignende systemer har skapt nasjonal og internasjonal kontakt. Man har oppnådd en "organisk" forståelse av virkelighetens verden, at helheten er mer enn summen av de atskilte delene.

- Menneskene har langt på vei fått et felles verdigrunnlag basert på en forbedret utgave av FN´s menneskerettighetserklæring.Til innhold Verden Hvorhen?   Til neste kapittel Verden Hvorhen? 

 Til hovedsiden
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no