2 ANALYSE, FORSTÅELSE OG HANDLING


Hensikten med samfunnsanalysen Verden Hvorhen? var for det første å fremskaffe en bedre forståelse av situasjonen i verdenssamfunnet idag og samspillet mellom delene innen denne helheten. For det annet skulle begrunnede tanker fremlegges om hva som bør gjøres for å møte vår tids utfordringer. Den tredje hensikten var å spre informasjon og forståelse til publikum for derved å bidra til at menneskene i større grad kan leve i harmoni med seg selv, med andre og med naturen.

Boken vil, så langt mulig, gi svar på en rekke grunnleggende spørsmål, slik som: Hva er det som holder på å skje? Hvor bærer det hen? Hvilke problemer finnes, og hva består de i? Hva er symptomer og hva ligger bak? Hvordan kan man fjerne årsakene i stedet for å bekjempe symptomene? I hvilken grad er overnasjonalitet nødvendig? Til dette formål søker boken å klarlegge hovedtrekk, ikke detaljer. Da det her dreier seg om et svært omfattende og komplekst system, vil bare det vesentlige kunne tas med, noe som også vil lette forståelsen. Da "alt henger sammen med alt" i et slikt system, vil samme tema kunne dukke opp i ulike sammenhenger. En hierarkisk inndeling av stoffet er ikke mulig.

Analysen appellerer til leserens logiske sans. Den har stor bredde og tverrfaglighet for å fange inn samspillet mellom de økonomiske - psykologiske - teknologiske - økologiske og - organisatoriske sidene ved samfunnet. I tillegg kommer samfunnets mange rammebetingelser. Analysen vil gjennom en bedre forståelse bidra til å åpne de mentale burene som er skapt av ulike ideologier. Boken ønsker å la leseren forstå at det er i leserens egen interesse å gjøre det boken sier.

I en slik analyse må fokus nødvendigvis rettes mot verdens problemer. Det er forfatteren klar over, og leseren bør ha i minnet at mange positive sider ved utviklingen ikke har fått den samme oppmerksomhet. Men boken diskuterer ikke bare problemene. Den skisserer også helhetlige løsninger. Siden de fleste problemer er skapt av menneskene selv, har det i tillegg vært nødvendig å følge flere årsakskjeder tilbake til det psykologiske plan.

Hvordan går man frem for å forstå det meget komplekse verdenssystemet bedre? En rekke delområder, som syntes å være sentrale i problemstillingen, ble listet opp, og det ble foretatt utredninger på de fleste av disse delområdene. Etter hvert ble det mulig å foreta koblinger over til utredninger som allerede var skrevet. På denne måten fremsto strukturer på tvers av delområdene, strukturer, som sammen med det øvrige stoffet etter hvert gjennomlyste hele det komplekse systemet i store trekk. Hele tiden var det også et anliggende å finne frem til psykologien, til aktørene bak det som skjer, og deres motiver.

Forfatteren begynte ikke på denne analysen med ferdige meninger som da skulle underbygges med argumenter. Han hadde ingen formening om resultatet på forhånd. Siktemålet var å bedre forståelsen av det som skjer i samfunnet, og hvordan det skjer. Arbeidet er derfor ikke preget av snever interessetenkning. Det er ut fra slik forståelse det vil være mulig å finne ut hvilke tiltak som vil gi den ønskede virkningen.

Selv om de skisserte tiltakene er seriøst ment og stort sett henger sammen, er det klart at mye må undersøkes nøyere før endelige forslag kan fremlegges. Forfat-teren mener likevel at disse tankene kan være et konstruktivt bidrag til forståelsen av vår situasjon, våre utfordringer og hva som bør gjøres.


Til innhold Verden Hvorhen?   Til neste kapittel Verden Hvorhen? 

 Til hovedsiden
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no