VERDEN HVORHEN?
en samfunnsanalyse av Johan Lem


     
  En analyse av verdenssystemet - samspillet mellom mennesket - det økonomiske systemet - naturen og teknologien.
  En strategi for en bedre utvikling basert på den forståelsen analysen har gitt.
  En visjon av "det gode samfunn" som skal angi retningen for den utviklingen vi ønsker.
     
  Boken atskiller seg fra lignende bøker
     
  ved sin store bredde og tverrfaglighet
  ved å følge årsakskjeder inn til det psykologiske plan
  ved å formidle helhetlig forståelse
  ved å gjøre vanskelig stoff lett tilgjengelig
  ved å si hva den enkelte kan gjøre og hva myndighetene bør gjøre
  ved å være egnet for skoler og studiegrupper
     


Boken "Verden Hvorhen?" er basert på en omfattende analyse av verdenssamfunnet i sine omgivelser. Den er et privat prosjekt som er initiert og gjennomført i løpet av ca. to år av forfatteren i samarbeid med en liten gruppe kompetente mennesker i Oslo.
         Hensikten har vært å øke innsikten i de komplekse relasjonene mellom menneskene - det økonomiske systemet - miljøet og teknologien. Grunnen er at mangel på slik innsikt åpenbart er en av årsakene til at fattigdom, arbeidsledighet, psykiske problemer, forurensing og miljøproblemer etc. ikke blir taklet på en hensiktsmessig måte av politikerne. På grunnlag av denne innsikten er det skissert en strategi for en bedre utvikling.
         Analysen av den aktuelle situasjonen fører til noen overordnete konklusjoner: Verdens krise er todelt. Vi lider under mangel på innsikt, fordi vi ikke ser klart nok hva som bør gjøres for å løse de nevnte problemene. Det er derfor påtrengende nødvendig å forstå det komplekse verdenssystemet bedre. Uten slik forståelse vil det ikke være mulig å treffe de riktige tiltak. For det annet har vi en moralkrise fordi vi, politikerne og de fleste av oss, ikke handler i overensstemmelse med den innsikten vi allerede har.
         Opinionen og media må spille en viktig rolle hvis utviklingen skal få en bedre retning. Da unge mennesker må overta Jordens tilstand etter oss, har de en spesiell interesse av at politikken blir forandret. Derfor har skolesystemet en viktig jobb å gjøre for å gi unge mennesker innsikt og den rette følelse av ansvar. Det er sentralt å gi barn og unge gode oppvekstvilkår slik at de kan utvikle seg til harmoniske og rasjonelt tenkende mennesker.
         Verdenssystemet er ikke et system atskilt fra menneskene. Vi er verden. Det er mennesker som skaper systemene og som driver dem. Og mennesker lider under deres mangler. Derfor: For å forstå verden, må vi forstå oss selv. Det er en sentral innsikt. De psykologiske sider ved verdenssystemet gjennomsyrer hele bokprosjektet og gjør det annerledes enn andre projekter på dette området.
         Den økonomiske del av krisen synes ikke bare å være konjunkturell, men også strukturell. En annen sentral innsikt fra prosjektet gir også håp for fremtiden. Det vi alle trenger og ønsker, ofte uten å være helt klar over det, er en god eller forbedret livskvalitet. Ser vi nærmere på dette, finner vi at livskvaliteten beror på en rekke faktorer, ikke bare på levestandarden. I noen tilfeller kan en redusert levestandard sågar øke livskvaliteten.
         Følgelig ser det i det lange løp ut til å være mulig å øke eller forbedre livskvaliteten i de industrialiserte landene uten mer (konvensjonell) økonomisk vekst, og uten mer av de tilsvarende miljøproblemene. Vi har også sett at de globale miljøproblemene ikke kan løses uten å forandre det økonomiske systemet på flere punkter, inklusive relasjonene mellom de industrialiserte- og utviklingslandene.

Den andre delen av prosjektet har skissert hovedtrekkene i en strategi for en bedre retning på utviklingen, en strategi basert på den økte forståelsen analysen i den første delen har gitt. Strategien omfatter en rekke elementer som understøtter hverandre. Og i tillegg fremlegges et stort antall mer konkrete forslag innen forskjellige områder, slik som økonomi, finans, politikk, vedrørende utdannelse og oppdragelse, teknologi, miljø og internasjonal handel. Skal vi lykkes må vi sikre oss at den politiske makten blir forenet med innsikt og moral på denne planeten. Vi har en lang vei å gå.

Analyserapporten er bearbeidet og utgitt som bok på Aquarius Forlag as, Oslo.

Boken (ISBN 82-443-0009-4) på 250 sider kan kjøpes i bokhandelen for kr. 220,-Boken er i sin helhet lagt ut på Internet 

 Tilbake til hovedsiden
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no