FORORD

Viser du meg at jeg tar feil, blir jeg glad og takknemlig;
for da har du bragt meg et skritt nærmere sannheten.

Dette er det siste bokprosjektet i en trilogi som omhandler: Mennesket i samfunnet (Verden Hvorhen?) - Mennesket og universet (Langs Erkjennelsens Grenseland) og Mennesket i tilværelsen (Kan Vitenskap og Religion Forenes?). Disse tre bøkene inneholder et helhetssyn på oss mennesker, naturen og tilværelsen som er bygget opp gjennom et helt livs studier. Grunnlaget er lesning av vitenskapelig litteratur, veldokumenterte observasjoner andre har gjort og egne observasjoner. Hensikten har hele tiden vært å finne ut hva som eksisterer, ikke å lete etter bekreftelse av forutinntatte meninger. Derfor har denne prosessen gitt flere a-ha-opplevelser, et forhold som har gjort en forskers liv rikt. Sålangt jeg har kunnet forstå, beror hele dette arbeidet bare på én stilltiende forutsetning, nemlig at alt som eksisterer, er uten selvmotsigelser.

Den foreliggende boken - Kan Vitenskap og Religion Forenes? - behandler et følsomt felt, fordi mange mennesker har meninger om dette og dessuten ofte knytter sterke følelser til disse meningene. Som oftest er disse meningene overtatt fra foreldre og samfunn uten nærmere etterprøving. Man identifiserer seg med disse meningene, slik at de blir en del av personligheten. Å sette spørsmålstegn ved slike meninger blir da gjerne oppfattet som et angrep som det gjelder å forsvare seg mot. Da blir saklig meningsutveksling og fordomsfri undersøkelse vanskelig. Ja, usakligheten er vel ikke så stor på noe område, som akkurat her; en usaklighet som ofte er knyttet til sterke emosjonelle følelser. For i det minste å redusere vanskene med å kommunisere dette stoffet, ville det være meget nyttig om leseren hadde studert boken Langs Erkjennelsens Grenseland på forhånd.

Også denne boken har forfatteren arbeidet frem ut fra egen interesse. Men da mange mennesker i vår tid lengter etter svar på grunnleggende spørsmål, har jeg også her tro på at andre - gjennom dette stoffet - vil kunne komme litt videre i sin søken. Derfor denne boken.

Lillesand, høsten 1999

Johan Lem

Til hovedsiden  Til innholdsfortegnelsen  Til 1 Innledning Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no