1 INNLEDNING

Advarsel til leseren!
Er du ikke rede til å ta konsekvensene av det du har erkjent som sant,
da er det bedre å leve uten denne erkjennelsen.

Bakgrunn

Vi lever i en verden i rask forandring. Forandringen er så rask at de fleste av oss mennesker kan ha problemer med å følge med. Vi er heller ikke alltid sikre på at forandringene bringer en forbedring av vårt indre og ytre liv. Våre autoriteter - politikerne, filsofene, de religiøse lederne - ingen av dem har et klart syn. For mange er naturvitenskapen blitt den nye "troen", og all informasjon som kommer fra vitenskapelig hold, blir tatt imot, nesten kritikkløst. Slik består skismaet mellom religion og vitenskap fortsatt. Normer går i oppløsning. Og hvordan vil det gå med klimaet på Jorden, med matforsyningen til en stadig voksende befolkning, grusom-hetene i verden og de tiltagende psykiske problemene i befolkningen?

De fleste mennesker har et livssyn eller en tro. Hvordan oppstår den? Noen overtar mer eller mindre automatisk sin barnetro - det syn som ble gitt oss av foreldrene - og omgivelsene for øvrig - da vi var små. Noen oppdager etter hvert utilstrekkeligheten i dette og kaster barnetroen overbord. De danner seg kanskje sitt eget bilde ut fra hva de ønsker seg eller finner rimelig. Eller de går til den motsatte ytterlighet og sier: Det eksisterer ikke noe ut over det vi kjenner. Slik blir religion og livssyn langt på vei et psykologisk fenomen som man finner trøst og sikkerhet i. Men - det burde være unødvendig å si det: Også på dette feltet finnes en realitet; det gjelder "bare" å erkjenne den. Noe av nøkkelen ligger i visse, eksisterende fenomen som gir oss et utgangspunkt for å forstå mer om denne realiteten.
Det er forfatterens nysgjerrighet og forskertrang som ligger bak den trilogien som nå foreligger i og med denne boken, og som omfatter bøkene: (1)
Verden Hvorhen? - en analyse av mennesket og samfunnet, (2) Langs Erkjennelsens Grenseland - som er en beskrivelse av forskningsfronten innenfor de felter som foreligger fra naturens side - fra mennesket til universet - og et forsøk på å forstå noe mer ved å se all denne kunnskapen i sammenheng. Og tilslutt (3) Den foreliggende boken:
Kan Vitenskap og Religion Forenes? som er en beskrivelse av mennesket i tilværelsen.

Utganspunktet har hele tiden vært at bare forståelse, dypere innsikt i problemenes og systemenes natur vil kunne hjelpe oss frem til gode løsninger. Og den forståelsen vi søker, må bygge på observerte fenomen på de forskjellige områdene. Spørsmålet er hvilke forutsetninger som må være til stede for at disse fenomenene kan oppstå - hva må ligge "bak" for at de skal kunne oppstå? Dette gjelder alle tre bøkene i trilogien. Mange etterlyser idag normer som svar på utviklingstendenser i samfunnet. Forfatteren er ingen tilhenger av normer uten erkjennelse. Normer kan forandre atferd, men dypere forandring skjer først gjennom erkjennelse. Hele trilogien er en intens søking etter erkjennelse og en eventuell mening med det hele.


Hensikt

Hensikten med hele trilogien har derfor vært å finne ut, å forstå. Ikke å finne argumenter for forutinntatte meninger. Hensikten har hele tiden vært å finne ut mer om virkeligheten på en rekke områder, og hvordan den eventuelt "ser ut". Det satte visse krav til forfatteren, men det setter også krav til leseren om å gjøre det samme: Å være åpen for å se, skjønne og akseptere det som virkelig eksisterer selv om det skulle slå ben under noe av det du og jeg hittil har ment. For denne holdningen har - ikke minst - i denne boken ført frem til resultater som kan avvike ganske mye fra det tilvante.

Mer konkret skal vi i denne boken prøve å danne oss et helhetssyn av livet og tilværelsen som omfatter både vitenskapens og religionenes områder, for å si det enkelt. Vi skal prøve å finnet ut hvor reelt skismaet er mellom religioner og vitenskap. Om det finnes broer, og om det er mulig å finne dem, hvis de finnes. Vi er på jakt etter et større helhetssyn. Forfatteren har inntrykk av at mange er interessert i å få større klarhet; da er det - også av den grunn - meningsfullt å gjøre noe som også andre kan være interessert i.

Vi prøver hele tiden å holde oss på det rasjonelle plan. Men hva vil det si å være rasjonell? Enkelt sagt legger vi i det at vi sålangt mulig bygger våre tanker på observasjoner og logisk tenkning. Med det har vi vært i stand til å bevege oss langt inn i religionenes og "troens" verden. Grunnen er blant annet at vi går ut fra at observasjonene som meddeles gjennom religionenes bøker, i utgansgpunktet er korrekte observasjoner. Våre kunnskaper om paranormale fenomen har vært til stor hjelp her (konf. Langs Erkjennelsens Grenseland).

Det finnes realiteter også på det området vi kaller det religiøse. Våre nåvæ-rende forestillinger er vage, ufullstendige, ulogiske, selvmotsigende og strider til dels mot det vi mener å vite fra vitenskapens resultater. Er det mulig å danne seg et helhetssyn som både omfatter vitenskapens- og religiøse forestillinger, slik at selvmotsigelser forsvinner og de logiske og etiske kvaliteter ivaretas, og slik at vi kan forstå både religiøse og vitenskapelige budskap bedre?

Hensikten med denne analysen har vært å undersøke om dette er mulig, og hvis ja, å skissere et slikt helhetssyn. Resultatene er helhetlige i den forstand at de er omfattende og i den betydning at vi tar konsekvensen over hele linjen av det vi er kommet frem til. Skismaet mellom vitenskap og religion er sterkt preget av at vitenskapen og i noen grad også religionene neglisjerer såkalte paranormale fenomen.
Men mange paranormale fenomen er relle, og vi vil her selvsagt ta konsekvensen av det.
Hvor meningsfylt er et slikt prosjekt? Kan det bli mer enn tankespinn? Er det til syvende og sist meninger alt sammen? Finnes det vi kan kalle viten, og hva er tro? Vitenskapen kaller seg viten-skap. Likevel: Ved nærmere undersøkelser ligger alltid noe bak vitenskapens konklusjoner: nemlig mer eller mindre stilltiende forutsetninger. Holder de mål? Dessuten kommer vi ikke utenom det stadig tilbakevendende spørsmål om hva som ligger bak. Så langt vi kan se, vil det alltid ligge noe bak og som kan føre til at det man mener idag, må justeres imorgen eller om 10 eller 100 år. Med endelig virkning er det ikke så mye som kan sies. Likevel, vår trang til å finne ut driver oss videre og gjør at vi kommer videre, tross alt.

Så har vi det som kalles religionenes tro. Hva er det? Tros-begrepet er dessverre uklart og favner flere ting, og da særlig; antagelse, mening, innbilning, overbevisning samt det å ha tillit til. Vi kan ikke gå nærmere inn på det her. Men vi bør være klar over at religionene kan tilbakeføres til mer eller mindre godt dokumen-terte fenomen og personer. Og det å avvise religiøse fenomen krever en like god begrunnelse som det å godta dem. Det vi er ute etter her, er en tankemodell av alt dette som best mulig får de relevante vitenskapelige og religiøse brikkene til å falle "på plass". Dogmer og lignende er ikke brikker i denne sammenheng: Denne holdningen innebærer at ny og bedre informasjon må føre til oppdateringer av helhetssynet. Det er altså stort behov for åpenhet og saklighet i disse spørsmål.


Hvor kommer stoffet fra?

Det ligger i sakens natur at stoffet kommer fra to "leire", vitenskapens og religio-nenes. Input-informasjonene fra vitenskapens leir hentes fra foregående bok i trilogien; Langs Erkjennelsens Grenseland (LEG). Når det gjelder religionene, har vi så langt mulig benyttet religionenes kildeskrifter. Det betyr at vi i størst mulig grad har gått tilbake til religionenes opprinnelser og ikke til religionene, slik de forkynnes og praktisres idag. Det var en stor overraskelse å oppdage at avvikene kan være ganske store. Inputinformasjonen er derfor langt på vei uavhengig av organiserte religioner og dogmatisk vitenskap. For den som ønsker å vite hva som er ment med dette siste, må jeg henvise til LEG. Dessverre er vitenskapen ikke alltid så viten-skapelig som den selv vil ha det til. Til slutt i dette arbeidet undersøkte jeg en rekke såkalte mystikere, personer som hevdet å ha spesiell kontakt med det hinsidige. Det overaltes til leseren å vurdere i hvilken grad mystikernes utsagn stemmer overens med modellskissen tidligere i boken.


Oppbygningen av boken

For å kunne sammenligne religionene innbyrdes og med tankene fra LEG var det hensiktsmessig å lage en felles struktur på stoffet. I kapittel 2 redegjør jeg for hvilke krav som blir stilt til et slikt helhetssyn, hvilke kjerneområder som skal være med, og hvilken struktur informasjonen vil bli ordnet i.

I kapittel 4 lar vi de fem store religionene presentere seg selv i størst mulig grad gjennom sitater fra de mest originale skrifter som har vært tilgjengelige for forfatteren. Og med minst mulig tolkning fra forfatterens side. I tillegg presenteres fem "små" religioner. Min tolkning ligger særlig i utvalget av sitater innenfor kjernespørsmålene - det lar seg ikke unngå. - og noen forklarende kommentarer - dels i [ ] - i tekstene. Fordelen ved denne fremgangsmåten er at leseren selv får et visst innblikk i skriftene. Uelmpen er at leseren - i likhet med forfatteren - av og til kan få problemer med å skjønne meningen i de noe kryptiske tekstene.

Inntrykkene fra kapittel 4 komprimeres i kapittel 5, som gir en grov oversikt over religionene, hva de har felles og hva som atskiller dem. Kapittel 6 omhandler resultatene fra vitenskapens leir. Og det er de relevante deler av LEG som gjengis her i samme struktur som religionene. Disse danner det vitenskapsfilosofiske grunnlaget for vårt arbeid. Dessuten beskrives en hypotese om bevissthetens natur som er et bi-produkt fra LEG.

Kapittel 7 bringer en modell av helheten i tilværelsen. I prosessen frem dit er en slags fellesnevner for religionene sammenholdt med konklusjonene fra LEG. Resultatet er en mer helhetlig visjon av tilværelsen basert på både religion og vitenskap, en - høyst ukonvensjonell - visjon ut fra hvilken både vitenskap og religion kan forklares.
I kapittel 8 drøftes en rekke spørsmål - som primært er knyttet til den kristne tro - ut fra den modellen som er beskrevet i kapittel 7. Kapittel 9 gir et kort tilbakeblikk og kommentar. Og i et tillegg gis en kort presentasjon av en rekke mystikere med forskjellig religiøs bakgrunn. Hensikten var å sammenligne mystikernes budskap innbyrdes og med visjonen i kapittel 7. Alle oversettelser til norsk er foretatt av forfatteren.


Til hovedsiden  Til innholdsfortegnelsen  Til 2  Hva må et helhetssyn inneholde? Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no