2 HVA MÅ ET HELHETSSYN INNEHOLDE?

Religionen er et arvegods som enhver har overtatt fra foreldrene og lærere uten å danne seg et eget bilde av dens indre sannhetsinnhold. Johannes Greber


Almenreligiøse spørsmål

Vi vil søke et helhetssyn ut fra rasjonell, vitenskapelig synsvinkel og ett fra religiøs synsvinkel. Og kanskje et samlet helhetssyn, hvis det skulle vise seg å være mulig. Men hva er et helhetssyn i vår sammenheng? Hva må dette helhetssynet inneholde for å kunne kalles helhetssyn? La oss først ta for oss de områdene et slikt overord-net syn bør uttale seg om.

Det bør sikkert si noe om vår materielle verden, om livet, mennesket og universet. Dessuten bør det si noe om "den andre siden" - om den eksisterer - og hvordan den "ser ut". Forholdet mellom de to, vår materielle verden og den andre siden vil også høre med. Det samme gjør tidsdimensjonen; hvordan det som eksisterer nå, er blitt til og hvilken fremtid det måtte ha; universet, mennesket og det som måtte finnes på den andre siden. Finnes en mening med alt sammen? Dette leder frem til følgende kjernespørsmål.

- Hva bør modellen si om vår materielle verden, om livet, mennesket og universet?
- Hva bør den si noe om "den andre siden"? (om den eksisterer og hvordan den "ser ut").
- Hva bør den si om forholdet mellom de to, vår materielle verden og den andre siden?
- Og hva om tidsdimensjonen? (hvordan er det som eksisterer nå, blitt til? - hvilken fremtid har  universet, mennesket og det som måtte finnes på den andre siden?)

For å være mer konkret spør vi: Finnes en Gud, og hva er i så fall Guds vesen? Eller er Gud bare en tankens idé, skapt av det frustrerte mennesket som søker trygghet og trøst i forestillingen om et liv i herlighet etter døden? Man tillegger Gud en rekke egenskaper, slik som kjærlighet, allmakt, allvitenhet, rettferdighet, vrede osv. Hvor reelle er disse forestillingene, hva innebærer de, og hvor kommer de fra?

Finnes et liv etter døden i finstofflige verdener av forskjellig kvalitet? Beboerne i disse verdener, englene og eventuelle andre finstofflige vesener, finnes de? Og hvis ja, interesserer de seg for sine medskapninger her på Jorden? Hvordan kom ondskapen inn i tilværelsen? Dyreverdenen er full av grusomheter og lidelse. Det samme gjelder menneskeheten. Også uskyldige barn må lide. Hvordan kan dette være mulig, hvis det finnes en rettferdig og allmektig Gud? Kan ondskapen overvinnes igjen - eller oppløses?

De fleste religioner har beretninger om paranormale fenomen. Hvordan tar de seg ut i lys av de foreliggende hypoteser fra LEG om de paranormale fenomen? Og hva kan man slutte av dette? Finnes en mening med det hele, og hvis ja, hvilken?


Kjernespørsmålene

I tråd med ovenstående vil informasjonen om religionene, eller religionenes utsagn - så langt mulig - bli strukturert på følgende måte, slik at de blir lettere å sammenligne:

Hvordan er virkeligheten?
- Om Guds vesen
- Om skaperverket
(inkl. universet)
- Menneskets vesen (psykologi)
- Den "andre siden"
  Eksisterer "den andre siden", og hvordan ser den eventuelt ut?
  Finnes beboere, og hvordan er de eventuelt organisert?
- Relasjonene mellom Jorden og det hinsidige
  Finnes et liv etter døden? - Fantes et liv før fødselen? - Eksisterer reinkarnasjon og karma? - Om   livets slutt - Påvirker den andre siden livet på Jorden? - Påvirker jordelivet evt. den andre siden? -   Hvilke konsekvenser har god og dårlig livsførsel?
- Om forholdet mellom Gud og skapning
- Paranormale fenomen

Mål og middel på Jorden
- Målet for den enkeltes liv
- Utdrag av læren
- Leveregler (moralforskrifter, eventuell meditasjon og yoga)
- Samfunnsregler

Mål og hensikt i en større sammenheng
Hvordan er det som eksisterer, blitt til, og hvilken fortid og fremtid har det? - Hvordan kom ondskapen inn i tilværelsen?


Til hovedsiden  Til Innholdsfortegnelsen  Til 3 Utvalget av religioner og livssyn Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no