Litteratur

1 Aeppli, Ernst. Der Traum und seine Deutung.
Eugen Rentch Verlag. Zürich 1945(?)
2 Assagioli, Roberto. The Act of Will. The Viking Press. New York 1973
3 Borbely, Alexander. Secrets of Sleep. Basic Books, Inc,. Publishers. New York 1986
4 Brudal, Lisbeth F. Psykiske kriser i et nytt perspektiv. Tano 1989
5 Dam Pedersen, Lene. 1+1=1? : Om enæggede tvillingers psykologi. Gyldendal (DK) 1988
6 Dittrich, A. Internationale Studien über veränderte Wachbewusstseinszustände. Zürich 1982
7 Engelstad, Vibeke. Menneskeriket. Aschehoug 1973
8 Eysenck, Hans M. Menneskesinnets gåter. Tiden 1982
9 Frostegren, Louise Minerva. Forstå dine følelser. Kolibri 1991
10 Gilling, Dick og Brightwell, Robin. Menneskehjernen. Tanum-Nordli 1983

11 Griffin, Donald. Animal Minds. (mange eksempler). University of Chicago Press 1992
12 Griffin, Donald. Animal Thinking. Harvard University Press. 1984
13 Håkonsen, Kjell Magne. Psykologi, Universitetsforlaget 1995
14 Ilstad, Steinar. Generell psykologi. Tapir 1986
15 Jerlang, Espen, (red.) Utviklingspsykologiske teorier. Gyldendal 1987
16 Jung, C. G. Bewusstes und Unbewusstes. Fischer Bücherei KG. Frankfurt 1957
17 Jung, C. G. Jeg'et og det ubevisste. Cappelen 1985
18 Jung, C. G. Minner, drømmer, tanker. Gyldendal 1992
19 Krishnamurti, Jiddu. The First and Last Freedom. Victor Gollancz LTD. London 1954
20 Krishnamurti, Jiddu. The Urgency of Change. Victor Gollancz LTD. London 1971

21 Lem, Johan. Langs Erkjennelsens Grenseland. Aquarius Forlag. Oslo 1998
22 Lærum, O. D. Mennesket og biorytmene. Universitetsforlaget 1982
23 Nordhelle, Grethe. Ny identitet, belysning via Joung og Mead (hovedoppgave) UiO 1996
24 Ornstein, Robert E. To sider ved bevisstheten. Dreyer Perspektiv nr. 63. Oslo 1980
25 Pylkkänen, Paavo, (red.) The Seach for Meaning. The Aquarian Press.
                                                                            Wellingborough, Northhamptonshire 1989
26 Raaheim, Kjell, red. Psykologi, en grunnbok. Cappelen 1990
27 Schjelderup, Harald. Det skjulte menneske. Cappelen 1984
28 Scott Peck, M. På spor av ditt skjulte jeg. Dreyer 1987
29 Tart, Charles T. Altered States of Consciousness. John Wiley & Sons, Inc. New York 1969


Til hovedsiden                            Til innholdsfortegnelsen


Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no