1 Innledning

Vi lever et helt liv med oss selv, og de fleste lever uten å kjenne seg selv mer enn på overflaten. På den annen side ser vi at svært mange mennesker har psykiske problemer. Og svært mange av samfunnets problemer kan også tilbakeføres til hvordan vår psyke fungerer, hvordan vi lever og oppfører oss som mennesker.
     Behovet for hjelp til å takle livet og hverdagens utfordringer er nå blitt så stort at det vanskelig kan dekkes. Ikke alle er så heldige å slippe til i det offentlige hjelpeapparatet eller har råd til selv å betale for konsultasjoner hos psykolog. Samtidig er samfunnet formet slik at det produserer psykiske problemer, kanskje sågar i stigende grad (Blant mye annet er dette drøftet i min bok Verden Hvorhen?). Hva gjør vi da? Det finnes to angrepspunkter: Å avhjelpe problem som allerede har oppstått, og å forebygge, det vil si å justere samfunnet slik at psykiske problem i langt mindre grad skapes.
     Så langt jeg kan se, mangler samfunnet et viktig yrke: samfunnspsykolog, psykologer som kjenner både menneskesinnets natur og samfunnets mange mekanismer. Vi mangler mennesker som skjønner hvordan de to - menneskesinnet og samfunnet - innvirker på hverandre: samfunnet på menneskets psyke - og menneskets psyke på samfunnet: på økologien, økonomien og næringslivet osv. Dette er en helt grunnleggende kompetanse hvis vi skal kunne skape samfunn som er egnet til å danne rammen om livet til harmoniske og lykkelige mennesker. Det bør være begynnelsen på den prosessen som innfører selverkjennelse som del av vår kultur. Når det foreligger, vil politikerne i større grad forstå sentrale sammenhenger i samfunnet, sammenhenger som idag er forsømt. Og det enkelte mennesket lærer i større grad å mestre livet og å leve i harmoni med seg selv og sine omgivelser.
     Den nevnte psykologiske hjelpen er én måte å hjelpe seg på. Men det finnes også en annen: Vi kan lære å hjelpe oss selv. Det er bakgrunnen for denne boken. Og kapitteloverskriftene i innholdsfortegnelsen gir en grov oversikt over gangen i det hele. Det dreier seg om å komme i kontakt med alle sider ved oss selv gjennom våkent å oppfatte hva sansene meddeler oss. For det er sansene - i vid forstand - som bringer oss i kontakt med virkeligheten; både den inne i oss og den utenfor oss, og samspillet mellom disse to sidene av virkeligheten: Hvordan noe som skjer i våre omgivelser, fremkaller svar fra vårt indre - og omvendet, hvordan det som skjer i vårt indre, kan føre til utadrettet handling.
     Det er dette vi skal se på i de første kapitlene: Vi handler utad av ulike grunner - og vi møter forskjellige situasjoner i hverdagen og i livet. Dette danner grunnlag for å se på mennesket som en input - output modell. Vi gjør noe, og vi møter noe. Og det er innholdet i den "sorte boksen" - som er oss selv - som avgjør hva vi gjør, og hvordan vi møter livets ulike situasjoner. Hva er det som skjer i vår psyke - i den "sorte boksen"? Er det bra - det vil si: lever vi et godt liv? Og hvis livet ikke er så godt, må det være slik?

Til hovedsiden                              Til innholdsfortegnelsen                                 Til kapittel 2


Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no